Kurs-Code HidZ6008

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)18.12.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ēriks Tilgalis

Vorkenntnisse

HidZ5008,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija. Jelgava, 2010. 2. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava, 2005. 3. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un tīrīšana. Jelgava, 2004.

Weiterfuhrende Literatur

1. LBN 223-99. Kanalizācijas būves. Rīga, 2015. 2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves": MK noteikumi Nr.327 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves- 2. 3. Meliorācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.01.2010. Stājas spēkā 25.01.2010.[Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=203996 3. LBN 224-15. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. 2. Enerģija un Pasaule. ISSN1407-5911. 3. Praktiskā Būvniecība. Rīga. ISSN1407-8929.