Код курса HidZ6008

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса18.12.2013

Разработчик курса

author

Ēriks Tilgalis

Предварительные знания

HidZ5008,

Учебная литературa

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija. Jelgava, 2010. 2. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava, 2005. 3. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un tīrīšana. Jelgava, 2004.

Дополнительная литература

1. LBN 223-99. Kanalizācijas būves. Rīga, 2015. 2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves": MK noteikumi Nr.327 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves- 2. 3. Meliorācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.01.2010. Stājas spēkā 25.01.2010.[Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=203996 3. LBN 224-15. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves

Периодика и другие источники информации

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. 2. Enerģija un Pasaule. ISSN1407-5911. 3. Praktiskā Būvniecība. Rīga. ISSN1407-8929.