Kurs-Code Ekon5089

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)18

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge18

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)84

Bestätigt am (Datum)21.06.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anastasija Vilciņa

Vorkenntnisse

Ekon5090,

Ekon5139,

Ersetzte Kurs

EkonM008 [GEKOM008]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015, 269 lpp.
2. King, David N. Economics. New York : Oxford University Press, 2012, 676 p.
3. Mankiw G.N., Taylor M.P. Macroeconomics. 7th ed., Worth Publishers, 2010, 608 p.
4. McConnell, Campbell R. Macroeconomics: principles, problems, and policies. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012. 499, 37 lpp.
5.Šenfelde M. Makroekonomika. 4. izd. Rīga: RTU, 2012, 244 lpp.

6. Williamson S.D. Macroeconomics. Global Edition. Sixth Edition UK: Pearson Education Limited, 2018, 731 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ducmane K., Ozoliņa A. Naudas laiki Latvijā. A/S Latvijas avīze, 2013, 250 lpp.
2. Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi. A. Saukas un B. Rivžas zinātn.red. Ventspils Augstskola, 2014, 227 lpp.
3. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004, 280 lpp.
4. Snowdon B., Vane M.R. Modern Macroeconomics. Edward Elgar Publishing Limited, 2005, 816 p.

5. Sordet, Bernard. Iespējamā Eiropa /Bernard Sordet ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Našeniece. Rīga: Mansards, 2014, 213 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1 .Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink
4. Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskais apskats: LR Ekonomikas ministrijas izdevums. Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/latvijas_ tautsaimnieciba__makroekonomiskais_apskats/
5. Latvijas Statistikas gadagrāmata: LR Centrālās statistikas pārvaldes izdevums. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/latvijas-statistikas-gadagramata-2017-45759.html
6. Centrālā statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: www.csb.gov.lv;
7.Eurostat mājas lapa. Pieejams: http://epp.eurostat.ec.europa.eu;
8. Latvijas Bankas mājas lapa. Pieejams: www.bank.lv;
8. Ministru kabineta mājas lapa. Pieejams: www.mk.gov.lv;
9. Ekonomikas ministrijas mājas lapa. Pieejams: www.em.gov.lv;
10.Finanšu ministrijas mājas lapa. Pieejams: www.fm.gov.lv;

11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mājas lapa. Pieejams: www.varam.gov.lv u.c.