Kursa kods Ekon5089

Kredītpunkti 4.50

Makroekonomikas analīze

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMakroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Anastasija Vilciņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5090, Mikroekonomikas analīze

Ekon5139, Ekonomiskie resursi

Aizstātais kurss

EkonM008 [GEKOM008] Makroekonomikas analīze

Kursa anotācija

Studiju kursā iekļautās tēmas sniedz padziļinātas zināšanas par tirgus ekonomikas teorētiskiem principiem un likumsakarībām tautsaimniecības līmenī, radot pamatotu izpratni par to praktiskās pielietošanas iespējām ekonomiskā cikla atšķirīgās stadijās. Studiju kursā īpaša uzmanība veltīta makroekonomikas modeļu, ilgtermiņa izaugsmes nosacījumu un svarīgāko makroekonomikas politiku izvērstai analīzei. Kursa apguve ļauj studējošiem patstāvīgi, kritiski un argumentēti analizēt Latvijas tautsaimniecības pamatrādītājus un tendences Eiropas un pasaules valstu kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Spēj parādīt paplašinātas zināšanas un izpratni par makroekonomikas modeļiem un likumsakarībām tautsaimniecības līmenī – 1. kontroldarbs
2. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par ilgtermiņa izaugsmes nosacījumiem un to sekmējošām makroekonomikas politikām – 2. kontroldarbs
3. Spēj parādīt pamatotu izpratni par makroekonomisko politiku rīku izmantošanas specifiku ekonomiskā cikla atšķirīgās stadijās un dažādās Eiropas un pasaules valstīs, kas ir pamats radošai domāšanai un pētniecībai – patstāvīgais darbs, prezentācija
PRASMES
4. Spēj patstāvīgi apzināt un izmantot makroekonomisko procesu regulēšanas ietvaru un rīkus, pamatot konkrētu makroekonomisko problēmu risināšanas alternatīvos variantus – patstāvīgais darbs, prezentācija
5. Uz makroekonomisko koncepciju un rādītāju analīzes bāzes spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuālām tautsaimniecības problēmām – prezentācija, diskusijas seminārnodarbībās
6. Spēj veikt pētniecību un, balstoties uz problēmrisināšanas prasmēm, pamatot valdības makroekonomisko funkciju izvērsumu un saimniecisko subjektu rīcības modeļus neparedzētu un ārkārtas apstākļu gadījumos – patstāvīgais darbs
7. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi – grupu / pāru darbs seminārnodarbībās
8. Spēj attīstīt nodarbinātībai raksturīgās sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes – diskusijas nodarbībās
KOMPETENCE
9. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas un dinamiskas makroekonomikas likumsakarības un izaicinājumus vietējā un globālā mērogā, integrēt makroekonomikas un citu ekonomikas zinātņu zināšanas - kontroldarbi
10. Spēj empīriski un teorētiski pamatot un novērtēt valstī īstenotās ekonomiskās politikas makroekonomikā līdzsvara nodrošināšanai un iespējamās ietekmes uz vidi un sabiedrību akcentēšanu – kontroldarbi, patstāvīgie darbi, seminārnodarbības

Kursa saturs(kalendārs)

1. Makroekonomiskie modeļi - to būtība, funkcijas, vēsturiskais aspekts un nozīme tautsaimniecības analīzē ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs);
2. Dž. M. Keinsa un Harroda - Domāra makroekonomiskā līdzsvara modeļi un līdzsvara nosacījumi (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
3. IS-LM modelis un tā līdzsvara izmaiņu ietekmējošie faktori. Investīciju politika un tās īstenošanas efektivitāte Latvijas tautsaimniecībā. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi);
4. IS-LM-BP modelis. Ārējo sakaru makroekonomiskā analīze. Maksājumu bilance. Latvijas eksporta dinamika un tās veicināšanas pasākumi (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi);
5. Mandela-Fleminga modelis. Valūtas kursa problemātika. Māstrihtas kritēriju izpildes un eiro ieviešanas vērtējums Latvijā (2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs);
6. 1. kontroldarbs "Makroekonomikas modeļi un likumsakarības" (1 h praktiskais darbs);
7. Ekonomiskā izaugsme un tās teoriju attīstība. Latvijas ekonomiskās izaugsmes faktori un to analīze. Ekonomiskās attīstības cikliskais raksturs, pamatproblēmas un risinājumi; (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi);
8. Inflācija un nodarbinātība. Nodarbinātības un bezdarba aktualitātes Latvijā, ES valstīs un pasaulē. Inflācijas modernās koncepcijas. Inflācijas un nodarbinātības sakarības. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi);
9. Fiskālās politikas analīze. Fiskālās politikas pamatjautājumi un tās pilnveides virzieni; (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi);
10. Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija, tās analīze. Sociālā progresa rādītāji un ekonomiskās attīstības prognozēšana. Sociālā progresa rādījumu dinamika Latvijā, ES valstīs, pasaulē. ( 2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi);

11. 2. kontroldarbs "Ilgtermiņa izaugsmes nosacījumi un to sekmējošās makroekonomiskās politikas” (1 h praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens par visām studiju kursā apgūstamajām tēmām, kuru veido gan tests par apgūto teorētisko vielu, gan par makroekonomikas pamatrādītājiem, procesiem, likumsakarībām salīdzinošā, saturiskā un vēsturiskā aspektā. Jābūt ieskaitītiem diviem kontroldarbiem, patstāvīgajam darbam un prezentācijai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošajam jāiesniedz viens patstāvīgais darbs, elektroniskā veidā, 7 – 10 lpp. apjomā iepriekš noteiktajos termiņos par tēmu “Makroekonomisko politiku rīku izmantošanas specifika ekonomiskā cikla atšķirīgās stadijās un dažādās Eiropas un pasaules valstīs”. Katrs studējošais, ja iespējams, atbilstoši specializācijas virziena ietvaram, izmantojot jaunāko ekonomisko literatūru un atbilstošos ekonomiskos rādītājus, patstāvīgi sagatavo un semināru nodarbībās prezentē (10 – 12 slaidi) ziņojumu par tēmu “Jaunāko tautsaimniecības attīstības tendenču un to ietekmējošo faktoru aktualizācijas Latvijas, ES un pasaules valstu kontekstā”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējā novērtējumā 40% veido rakstiskā eksāmena vērtējums par visām kursa tēmām, 40% divu kontroldarbu vērtējums par tēmām ”Makroekonomikas modeļi un likumsakarības” un “Ilgtermiņa izaugsmes nosacījumi un to sekmējošās makroekonomiskās politikas”, 10% - patstāvīgā darba vērtējums un 10% prezentācijas, aktivitātes semināru nodarbībās vērtējums. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015, 269 lpp.
2. King, David N. Economics. New York : Oxford University Press, 2012, 676 p.
3. Mankiw G.N., Taylor M.P. Macroeconomics. 7th ed., Worth Publishers, 2010, 608 p.
4. McConnell, Campbell R. Macroeconomics: principles, problems, and policies. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012. 499, 37 lpp.
5.Šenfelde M. Makroekonomika. 4. izd. Rīga: RTU, 2012, 244 lpp.

6. Williamson S.D. Macroeconomics. Global Edition. Sixth Edition UK: Pearson Education Limited, 2018, 731 p.

Papildliteratūra

1. Ducmane K., Ozoliņa A. Naudas laiki Latvijā. A/S Latvijas avīze, 2013, 250 lpp.
2. Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi. A. Saukas un B. Rivžas zinātn.red. Ventspils Augstskola, 2014, 227 lpp.
3. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004, 280 lpp.
4. Snowdon B., Vane M.R. Modern Macroeconomics. Edward Elgar Publishing Limited, 2005, 816 p.

5. Sordet, Bernard. Iespējamā Eiropa /Bernard Sordet ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Našeniece. Rīga: Mansards, 2014, 213 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1 .Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink
4. Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskais apskats: LR Ekonomikas ministrijas izdevums. Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/latvijas_ tautsaimnieciba__makroekonomiskais_apskats/
5. Latvijas Statistikas gadagrāmata: LR Centrālās statistikas pārvaldes izdevums. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/latvijas-statistikas-gadagramata-2017-45759.html
6. Centrālā statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: www.csb.gov.lv;
7.Eurostat mājas lapa. Pieejams: http://epp.eurostat.ec.europa.eu;
8. Latvijas Bankas mājas lapa. Pieejams: www.bank.lv;
8. Ministru kabineta mājas lapa. Pieejams: www.mk.gov.lv;
9. Ekonomikas ministrijas mājas lapa. Pieejams: www.em.gov.lv;
10.Finanšu ministrijas mājas lapa. Pieejams: www.fm.gov.lv;

11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mājas lapa. Pieejams: www.varam.gov.lv u.c.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika”.