Код курса Ekon5089

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций18

Kоличество часов семинаров и практических занятий18

Количество часов самостоятельной работы студента84

Дата утвеждения курса21.06.2018

Разработчик курса

author

Anastasija Vilciņa

Предварительные знания

Ekon5090,

Ekon5139,

Предыдущая версия курса

EkonM008 [GEKOM008]

Учебная литературa

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015, 269 lpp.
2. King, David N. Economics. New York : Oxford University Press, 2012, 676 p.
3. Mankiw G.N., Taylor M.P. Macroeconomics. 7th ed., Worth Publishers, 2010, 608 p.
4. McConnell, Campbell R. Macroeconomics: principles, problems, and policies. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012. 499, 37 lpp.
5.Šenfelde M. Makroekonomika. 4. izd. Rīga: RTU, 2012, 244 lpp.

6. Williamson S.D. Macroeconomics. Global Edition. Sixth Edition UK: Pearson Education Limited, 2018, 731 p.

Дополнительная литература

1. Ducmane K., Ozoliņa A. Naudas laiki Latvijā. A/S Latvijas avīze, 2013, 250 lpp.
2. Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi. A. Saukas un B. Rivžas zinātn.red. Ventspils Augstskola, 2014, 227 lpp.
3. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004, 280 lpp.
4. Snowdon B., Vane M.R. Modern Macroeconomics. Edward Elgar Publishing Limited, 2005, 816 p.

5. Sordet, Bernard. Iespējamā Eiropa /Bernard Sordet ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Našeniece. Rīga: Mansards, 2014, 213 lpp.

Периодика и другие источники информации

1 .Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink
4. Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskais apskats: LR Ekonomikas ministrijas izdevums. Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/latvijas_ tautsaimnieciba__makroekonomiskais_apskats/
5. Latvijas Statistikas gadagrāmata: LR Centrālās statistikas pārvaldes izdevums. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/latvijas-statistikas-gadagramata-2017-45759.html
6. Centrālā statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: www.csb.gov.lv;
7.Eurostat mājas lapa. Pieejams: http://epp.eurostat.ec.europa.eu;
8. Latvijas Bankas mājas lapa. Pieejams: www.bank.lv;
8. Ministru kabineta mājas lapa. Pieejams: www.mk.gov.lv;
9. Ekonomikas ministrijas mājas lapa. Pieejams: www.em.gov.lv;
10.Finanšu ministrijas mājas lapa. Pieejams: www.fm.gov.lv;

11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mājas lapa. Pieejams: www.varam.gov.lv u.c.