Kursa kods BūvZP007

Kredītpunkti 3

Mērniecība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Miks Brinkmanis-Brimanis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Mācību prakses mērķis ir nostiprināt zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas ar mērniecību saistītos darbos.
Mācību prakses laikā studenti nostiprina teorētiskās zināšanas un apgūst praktiskās iemaņas tajos darbos, kas saistīti ar situācijas, vertikālo un topogrāfisko uzmērīšanu. Studenti izprot uzmērīšanas pamatojuma izveidošanas principus, iemācās mērīt leņķus, attālumus un noteikt punktu augstumus ar ģeometriskās nivelēšanas metodi. Studenti apgūst tahimetriju ar teodolītu un ar elektronisko tahimetru. Studenti prot apstrādāt mērījumu rezultātus, novērtēt to precizitāti un izgatavot plānus un citus grafiskus materiālus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina ģeodēzisko instrumentu pārbaudi un regulēšanu, ģeodēzisko mērījumu veidus un to izpildi, uzmērīšanas metodes un ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi. Novērtē pēc darba mācību praksē.
• Prot iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski (ierīkot un uzmērīt horizontālās, vertikālās un topogrāfiskās uzmērīšanas tīklu, veikt situācijas un reljefa uzmērīšanu pēc dažādām metodēm, novērtēt iegūto mērījumu precizitāti, apstrādāt mērījumu rezultātus un sastādīt situācijas, reljefa un topogrāfisko plānu), strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu žurnālus, plānus, profilus un citus dokumentus atbilstoši prasībām. Novērtē pēc darba mācību praksē.

• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama vajadzīgo mērniecības darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu, izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes un izprast turpmākas izglītošanās nepieciešamību, nes atbildību par sava veiktā darba kvalitāti. Novērtē pēc darba mācību praksē.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Topogrāfiskās uzmērīšanas atbalstpunktu tīkla ierīkošana:
a)uzmērāmā zemes gabala rekognoscēšana;
b)horizontālās uzmērīšanas atbalstpunktu tīkla veidošana ar poligongājienu metodi: instrumentu pārbaude, punktu nostiprināšana dabā, attālumu mērīšana ar mērlenti divos virzienos, nepieejama attāluma noteikšana, poligongājiena leņķu mērīšana ar teodolītu,, poligongājiena punktu koordinātu aprēķināšana, poligongājiena plāna sastādīšana;
c)vertikālās uzmērīšanas atbalstpunktu noteikšana ar inženiertehnisko nivelēšanu: niveliera pārbaude, poligongājiena punktu tehniskā nivelēšana, punktu augstumu aprēķināšana.
2.Tahimetrija ar teodolītu un elektronisko tahimetru:
Teodolīta tālmēra konstantes un koeficienta noteikšana. Teodolīta tālmēra labojumu noteikšana. Vertikālā loka nulles vietas noteikšana un labošana. Tahimetriska situācijas un reljefa uzmērīšana pēc polārās metodes. Plāna sastādīšana un kontrole.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mācību prakses aizstāvēšana:

-Studenti prezentē mācību prakses loģisko gaitu, diskusijas par iegūtajiem rezultātiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mācību praksi studenti izpilda grupu sastāvā, realizējot prakses uzdevumus saskaņā ar programmu un sagatavo dokumentus prakses atskaitei; Pēc mācību prakses atskaites sagatavošanas un tā nodošanas prakses vadītājam prakses grupa kārto gala pārbaudījumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai nokārtotu praksi, studentam jāpiedalās praksē katru dienu, jāizstrādā visi plānotie darbi un jāaizstāv prakse. Mācību prakses novērtējums ir atkarīgs no prakses gaitas iegūto rezultātu un to novērtējuma prezentācijas.

Obligātā literatūra

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. R.: Zvaigzne, 1993.
2. Štrauhmanis J. Kartogrāfija. Mācību līdzeklis. R.: Zvaigzne, 1993.
3. Horizontālā uzmērīšana. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1988
4. Nivelēšana. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1995.

Papildliteratūra

1. Ģeodēzisko datu sagatavošana celtniecības projekta pārnešanai dabā un būves nospraušanas metodes izvēle. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1987.

2. Zemes virsmas nivelēšana pa kvadrātiem un zemes darbu projektēšana. Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1987.