Kursa kods VidZ3045

Kredītpunkti 2

Vides tehnoloģijas

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Pamatliteratūra

1. Vides tehnoloģijas / Andra Blumberga. [u.c.]; Dagnijas Blumbergas redakcijā. Rīga: Latvijas Universitāte, c2010. 212 lpp.
2. Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā; [ārvalstu autoru tekstus no angļu valodas tulkojušas Rasma Mozere, Zane Vincēviča-Gaile]. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011 334 lpp.
3. Švarcbahs, J. Vide un tehnoloģijas: mācību līdzeklis / J. Švarcbahs, L. Ozola, I. Ciproviča. [Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs], 2001. 28 lpp.: il., tab.: 30 cm.
4. GreenTech made in Germany: innovation atlas: environmental technologies in Germany / published by Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. München: Vahlen, c2007. vii, 518 lpp.: il.; 27 cm. ISBN 9783800634361 (hbk.)

Papildliteratūra

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums / Sast. U.Kļaviņš u.c. – Jelgava: LLU, 2017. - 46 lpp. [skatīts 24.05.2019.] Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
2. Environmental Technology. [tiešsaiste]. Publishedby Taylor and Francis Group. Print ISSN: 0959-3330 Online ISSN: 1479-487X. [skatīts 24.05.2019.] Pieejams: http://www.tandfonline.com/toc/tent20/current
3. Environmental and Climate Technologies [tiešsaiste]. Published by Riga Technical University. [skatīts 24.05.2019.] Pieejams: https://ect-journals.rtu.lv/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Datubāze Scopus [tiešsaiste]. [skatīts 24.05.2019.] Pieejams: https://www.scopus.com 2.Vides vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939. http://www.videsvestis.lv 3. Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas mājaslapa [tiešsaiste]. [skatīts 24.05.2019.] Pieejams: http://www.murzl.llu.lv/