Kursa kods Vete4040

Kredītpunkti 2

Pārtikas tirgzinības

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaVeterinārā ekspertīze40241630/03/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anda Valdovska

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obligātais kurss VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiskajiem principiem pārtikas nekaitīguma un kvalitātes vērtēšanā, kā arī atbildību par to ievērošanu un kontroles mehānismiem.

Rezultāti

• Zināšanas par likumdošanā noteiktajām pārtikas kvalitātes un nekaitīguma prasībām, par kritērijiem to izvērtēšanā;
• Prasmes - novērtēt uzņēmuma darbības atbilstību visos pārtikas ražošanas un izplatīšanas posmos;
• Kompetence - pieņemt lēmumus pārtikas uzņēmumos pārtikas kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai.

Kursa plāns

1 Pārtikas tirgzinību priekšmets, tā nozīme; Starptautiskie principi tirdzniecībā ar pārtiku
2 Pārtikas likumdošana Eiropas Savienībā un Latvijā
3 Nekaitīguma prasības pārtikai un dzeramajam ūdenim; Higiēnas prasības pārtikai
4 Pārtikas kvalitātes regulēšanas principi; Pārtikas marķēšana, pārtikas piedāvāšana izplatīšanai, pārtikas reklamēš
5 Rīcība ar izplatīšanai nederīgu pārtiku; Pārtikas uzņēmuma atbildība un paškontrole
6 Paškontrole pārtikas uzņēmumā; HACCP sistēma
7 Pārtikas valsts uzraudzība un kontrole; Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas (ISO, EN, TQM)
8 Standartizācija; Patērētāju tiesību aizsardzība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestrī 2 kolokviji. Kolokvijs (tests) ir ieskaitīts ar vismaz 75% pareizām atbildēm. Otro kolokviju drīkst kārtot, ja ir ieskaitīts iepriekšējais. Ieskaiti saņem par ieskaitītiem kolokvijiem un atbildētajām kavēto nodarbību tēmām.

Mācību pamatliteratūra

1. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. Food quality management. The Netherlands: Wageningen pers., 2002. 323 p.