Kursa kods VadZ2044

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmējdarbības vidi, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām. Izprot kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmumu darbības plānošanai. Iegūst izpratni par dokumentu pārvaldību, tās pamatuzdevumiem un reglamentējošiem normatīviem aktiem. Apgūst dokumentu veidus, to sastāvdaļas un praktiski veic dokumentu izstrādi un aizpildīšanu. Iegūst izpratni par dokumentu apriti, reģistrāciju un kontroli. Iegūst pamatzināšanas dokumentu arhivēšanas procesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par mazo un vidējo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām, uzņēmējdarbības vidi un tās uzlabošanu, uzņēmumu saimnieciskās darbības novērtējumu un tā darbības plānošanu. Iegūst izpratni par kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst izpratni par dokumentu pārvaldību uzņēmumā.
• Prasmes – prot sagatavot uzņēmuma dibināšanas un dokumentu pārvaldības dokumentus, diskutēt par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, uzņēmumu darbības uzlabošanas iespējām, sagatavot uzņēmuma attīstības plānu.
• Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai analizētu un novērtētu, plānotu uzņēmuma darbību, spētu novērtēt uzņēmējdarbības riskus un piemērot to vadīšanas metodes, veikt uzņēmuma dokumentu pārvaldību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības būtība.
2 Uzņēmējdarbības vide un tās raksturojums.
3 Komercdarbības formas.
4 Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība.
5 Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmuma dibināšana.
6 Uzņēmuma reorganizācija, maksātnespēja un likvidācija.
7 Riska faktors uzņēmējdarbībā.
8 Uzņēmējdarbības plānošana.
9 Uzņēmuma finansēšanas avoti un investīcijas.
10 Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums.
11 Dokumentu pārvaldības loma un nozīme.
12 Dokumentu izstrādāšana un noformēšana. Dokumentu veidlapas.
13 Dokumenta oriģināls un tā atvasinājumi.
14 Pārvaldes dokumenti.
15 Darbs ar dokumentiem.
16 Elektroniskie dokumenti, to izstrādāšanas noteikumi, elektronisko dokumentu aprite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no eksāmena darbā, kontroldarbos un praktiskajos darbos saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. eksāmenā – 35 p., kontroldarbos - 45 p. (3 kontroldarbi x 15p.), praktiskajos darbos – 20p. Iegūto punktu skaitu piekārto 10 ballu skalas vērtējumam.

Pamatliteratūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KFI „Biznesa Komplekss”, 2005. 93 lpp.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105.lpp.
4. Urtāne R. Dokumentu pārvaldības rokasgrāmata. Mācību materiāls vidējās un augstākās izglītības programmām. Jelgava, 2015. 40 lpp.

Papildliteratūra

1. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību. R. Helera redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 256 lpp.
2. Važa S. Dokumentu pārvaldība (lietvedība): uzdevumi un dokumentu paraugi. Rīga: 2011. 60 lpp.
3. Urtāne R. Palīgs lietvedībā. Mācību materiāls. LLU, EF. Jelgava: LLU, 2006. 32 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018
3. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss, profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmai „Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studentiem.