Kursa kods VadZ1019

Kredītpunkti 2

Dokumentu pārvaldība

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst: nepieciešamās pamatzināšanas par dokumentu pārvaldību un noformēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; izpratni par dokumentēšanas procesu posmiem no nepieciešamības veidot dokumentu līdz nodošanai arhīvā, zināšanas par dokumentu pārvaldības īpatnībām valsts un pašvaldību iestādēs, praktiskās iemaņas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas: par dokumentu pārvaldību reglamentējošo normatīvo bāzi, par dokumentu pārvaldības īpatnībām valsts un pašvaldību iestādēs; par profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem;
• prasmes: pielietot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā, izstrādājot dokumentus, veicot saraksti ar fiziskām un juridiskām personām atbilstoši normatīvajām prasībām;
• kompetence: ar izpratni pielietot noteiktas zināšanas un prasmes, lai mērķtiecīgi un efektīvi organizētu un optimalizētu iestādes vai struktūrvienības dokumentu pārvaldības procesu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības loma un nozīme.
2 Dokumentēšanas procesus reglamentējošie normatīvie akti.
3 Dokumentu pārvaldības procesa organizācija.
4 Dokumenta funkcijas. Dokumentu veidi. Dokumenta juridiskais spēks, tā nodrošināšana.
5 Dokumentu rekvizīti. Dokumentu noformēšanas prasības.
6 Organizatoriskie dokumenti (instrukcijas, nolikumi, statūti, līgumi, noteikumi, norādījumi u.c.).
7 Rīkojuma dokumenti (pavēles, rīkojumi, lēmumi).
8 Faktus fiksējošie dokumenti (akti, protokoli, izziņas, plāni, ziņojumi, pilnvaras, saraksti, apskati u.c.).
9 Sarakstes dokumenti (vēstules, iesniegumi, ziņojumi, paskaidrojumi, telefonogrammas, faksogrammas u.c.).
10 Personāla dokumenti (dzīves apraksti, autobiogrāfijas, raksturojumi u.c.).
11 Dokumentu apgrozība. Dokumentu uzskaite un reģistrēšana. Iekšējo dokumentu virzība.
12 Darbs ar informāciju un dokumentiem valsts un pašvaldību iestādēs.
13 Dokumentu oriģinālu atvasinājumu (kopiju, norakstu, izrakstu) izgatavošana, apliecināšana. Dokumentu dublikāti.
14 Dokumentu saglabāšana. Lietu nomenklatūras izstrādāšana. Arhivēšanas process.
15 Elektroniskie dokumenti un paraksti. Dokumentu aprites sistēma ePortfelis.
16 Visu kursu aptveroša ieskaite ar atzīmi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem praktiskajiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem, nokārtotai ieskaitei ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK noteikumi Nr.916 [Tiešsaite] [Skatīts 02.04.2014]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491
2. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2013. 208 lpp.
3. Kalve I. Dokumentu pārvaldība. Rīga: BA "Turība", 2013. 316 lpp.
4. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: LAC, 2009. 268 lpp.

Papildliteratūra

1. Ābele M. Lietvedība. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007. 145 lpp.
2. Urtāne R. Lietvedības rokasgrāmata. Jelgava: LLU, EF, 2009. 40 lpp.
3. Dokumentu juridiskā spēka likums. [Tiešsaite] [Skatīts 02.04.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=210205

Periodika un citi informācijas avoti

1. Grāmatvedība un ekonomika: profesionāls žurnāls Latvijas uzņēmumu un organizāciju grāmatvežiem un galvenajiem grāmatvežiem, kā arī auditoriem, direktoriem un ekonomistiem, juristiem un studentiem. 2010.- 2014. ISSN 1691-1172
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.-2014. ISSN 1407-2505
3. Office Manager: profesionāls izdevums biroja darbiniekiem. Rīga: SIA „CorpMedia”, 2010.-2014. ISSN 1691-1873

Piezīmes

Studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmai "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna laika studijās , bakalaura studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās atbilstoši studiju plānam un Brīvās izvēles studiju kurss citu LLU studiju programmu studijās.