Kursa kods Peda3037

Kredītpunkti 4

Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozarePieaugušo pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

author vieslekt.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Kursa anotācija

Kursā tiek apgūta un izvērtēta pedagoģisko un psiholoģisko atziņu izmantošana dizainera darbā. Studenti gūst zināšanas, prasmes un kompetenci par publisko uzstāšanos, mazo sociālo grupu, līderību, komandu, multikulturālo vidi, komunikāciju, saskarsmes aspektiem, emocionālo inteliģenci un aptaujas metodēm. Kursa ietvaros studenti attīsta sociālo kompetenci klientcentrētai darbībai, pilnveido ar verbālo un neverbālo saskarsmi kopumā, spēju analizēt, izvērtēt un vadīt saskarmes situācijas un uzlabo refleksijas spējas. Studenti saista teoriju ar reālo dzīvi, diskutē un pamato savu viedokli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: spēj izskaidrot: saskarsmes pamatjēdzienus, interaktīvo metožu lietošanu, komandas veidošanu, emocionāli inteliģentu klientcentrētu saskarsmi; interpretēt neverbālo komunikāciju, stereotipus, multikulturālo un starpprofesiju saskarsmi.
• Prasmes: spēj izmantot zināšanas patstāvīgajos un praktiskajos darbos, uzdevumu un uzstāšanās veidošanā; veidot dialogu; analizēt situācijas, aizstāvēt un pamatot savu viedokli profesionālās attiecībās; uzstāties un prezentēt savas idejas, ieceres un darba rezultātus; analizēt un izvērtēt komandas veidošanas īpatnības, klientcentrētu saskarsmi, konfliktus, saskarsmes barjeras, saskarsmes bioloģiskos, kultūras un emocionālās inteliģences aspektus.
• Kompetence: spēj izmantot zināšanas un prasmes dažādās situācijās, lai veicinātu klientiem un kolēģiem jaunu zināšanu, prasmju un kompetenču veidošanos un pozitīvu saskarsmi; spēj sadarboties ar klientiem un kolēģiem dažādās vidēs, un uzstāties dažādās auditorijās; izmantot aptaujas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pedagoģisko atziņu izmantošana un mūžizglītības nozīme dizainera darbā.
2 Interaktīvo metožu izmantošana dizainera darbā.
3 Kritēriji, uzstājoties auditorijas priekšā: balss skaļums, dikcija, izteikumu skaidrība, mērķis, audiovizuālie līdzekļi.
4 Mazās sociālās grupas dinamika.
5 Līderība un tās funkcijas, efektīvs vadītājs
6 Komandas veidošanas principi un attīstības posmi.
7 Profesionālo situāciju analīze multikulturālā vidē.
8 Verbālās un neverbālās komunikācijas būtība un funkcijas.
9 Klientcentrētās saskarsmes būtība un funkcijas.
10 Saskarsmes bioloģiskie, psiholoģiskie, sociālie un kultūras aspekti.
11 Stereotipu apzināšanās un pārvarēšana multikulturālā un starpprofesiju saskarsmē.
12 Sociālā percepcija, uztveres kļūdas un aizspriedumi, efektīva klausīšanās.
13 Emociju un emocionālās inteliģences loma saskarsmē, emociju izpausmes verbālajā un neverbālajā saskarsmē.
14 Saskarsme konfliktsituācijās, konfliktu veidi un attīstība, konfliktsituāciju pārvarēšanas modeļu izvērtējums.
15 Intervēšana, mutiskas aptaujas tirgus izpētē.
16 Publiskā uzstāšanās prezentāciju, skatu un izstāžu vadīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošs vērtējums bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot semestra studiju rezultātus, ko veido studējošā uzstāšanās semināros, patstāvīgo praktisko darbu izpildes un aizstāvēšanas vērtējumu summa. Lekciju un semināru kavējumi nedrīkst pārsniegt 25%. Eksāmens

Pamatliteratūra

1. Dubkēvičs L. Saskarsme: lietišķā etiķete. Rīga: Jumava, 2003. 306 lpp. 2. Līdera abc. Ceļvedis uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: LIAA, 2016. 60 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2018.] Pieejams: http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/15_lidera_abc.pdf 3. Psiholoģija 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. K.Mārtinsone, K.Miltuze (red.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304. lpp. 4. Principles of communication in the business environment. New York : Pearson/Custom Publishing, 2009. 97 p.

Papildliteratūra

1. Egidess A. Saskarsmes labirinti: kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem. Rīga: Jumava, 2006.405 lpp. 2. Gamble T.K., Gamble. Communication works. 11th ed. New York : McGraw-Hill, 2013. 512 p. 3. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sociālās psiholoģijas resursi internetā [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2018.] Pieejams: http://www.socialpsychology.org 2. Journal of Personality and Social Psychology. [tiešsaiste]. [skatīts 30.01.2018.]. American Psychological Association (APA) Pieejams: EBSCO datubāzēs: http://search.ebscohost.com/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība”.