Kursa kods PārZP018

Kredītpunkti 4

Pārtikas kvalitātes vadība I

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Solvita Kampuse

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par kvalitātes vadības sistēmām dažādos pārtikas uzņēmumos, profilējošo mācībspēku vadībā izstrādā ražošanas tehnoloģijas konkrētiem pārtikas produktiem, kā arī ražoto produktu izejvielu pusfabrikātu un gatavās produkcijas kvalitātes tehnoķīmiskās un mikrobioloģiskās kontroles principus. Izstrādā kvalitātes kontroles sistēmu un nosaka kritiskos kontroles punktus izvēlēto produktu ražošanai, izplāno gatavās produkcijas realizācijas principus, loģistikas sistēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti iegūs:
• zināšanas par kvalitātes vadības un loģistikas sistēmām dažādos pārtikas uzņēmumos;
• prasmes spēt patstāvīgi aprakstīt konkrētu produktu tehnoloģiskos procesus, to kvalitātes kontroles un vadības sistēmu;
• kompetence spēt analizēt un skaidrot kvalitātes vadības sistēmas un kritisko kontroles punktu izvēles nepieciešamību izvēlēto produktu tehnoloģiskajās shēmās, loģistikas sistēmas darbību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar prakses darba uzdevumiem, individuālo prakses darba grafiku sastādīšana.
2 Iepazīšanās ar kvalitātes kontroles un loģistikas sistēmu maizes vai miltu konditorijas uzņēmumā.
3 Iepazīšanās ar kvalitātes kontroles un loģistikas sistēmu piena pārstrādes uzņēmumā.
4 Iepazīšanās ar kvalitātes kontroles un loģistikas sistēmu gaļas pārstrādes uzņēmumā.
5 Iepazīšanās ar kvalitātes kontroles un loģistikas sistēmu alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumā.
6 Iepazīšanās ar kvalitātes kontroles un loģistikas sistēmu zivju pārstrādes uzņēmumā.
7 Iepazīšanās ar kvalitātes kontroles un loģistikas sistēmu cukura konditorijas uzņēmumā.
8 Konkrētu produktu ražošanas tehnoloģiju izstrāde.
9 Galveno mikrobioloģisko kvalitātes kontroles parametru noteikšana izvēlētajiem produktiem.
10 Galveno tehnoķīmisko kvalitātes kontroles parametru noteikšana izvēlētajiem produktiem.
11 Kritisko kontroles punktu noteikšana izvēlēto produktu ražošanas procesā.
12 Risku analīze izvēlēto produktu ražošanai.
13 Izvēlēto produktu tirgus nišu, konkurences izpēte.
14 Likumdošanas aktu izpēte saistībā ar kvalitātes kontroli un vadību
15 Loģistikas sistēmas izveide izvēlēto produktu realizācijai.
16 Praktikanta secinājumi un priekšlikumi. Prakses atskaites noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Pēc prakses nostrādāšanas jāuzraksta un jānodod atskaite.

Pamatliteratūra

1. Ražošanas prakses nolikums akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas zinības” un profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģijas” studentiem. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" pilna laika studijās.