Kursa kods MežZ4075

Kredītpunkti 2

Praktiskā mežkopība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aigars Indriksons

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

LauZ2021, Meža augsnes zinātne

MežZ1008, Mežsaimniecības pamati

MežZ2011, Mežzinība

MežZ3069, Praktiskā mežkopība I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegta informācija par mežsaimnieciskās darbības plānošanas procesiem un to pielietošanas prakses analīzi un informāciju, kas meža apsaimniekotājus nodrošina ar zināšanām savas rīcības seku prognozēšanai un izvērtēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par meža apsaimniekošanas normatīvo aktu prasībām, valsts mežos īstenotajiem mežsaimniecības plānošanas procesiem un tos atbalstošajām informācijas sistēmām un ģeotelpiskajiem risinājumiem, kā arī meža apsaimniekošanas un koksnes piegādas ķēdes sertifikāciju.
• Prasmes meža apsaimniekošanas normatīvo aktu un zaļās sertifikācijas prasības pielietot meža apsaimniekošanas plānošanā.
• Kompetence prognozēt katra mežsaimnieciskā pasākuma ietekmi uz mežaudzes tālāko attīstību mežsaimniecības stratēģiskā mērķa sasniegšanas kontekstā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latvijas mežu iedalījums pēc īpašuma formas un apsaimniekošanas mērķa. Meža zemju kategorijas.
2 Meža apsaimniekošana dabas aizsardzības, rekreācijas un saimnieciskajās teritorijās. Ekomeži un to apsaimniekošana.
3 PEFC un FSC mežu sertifikācijas sistēmas. FSC mežu apsaimniekošanas un koksnes piegādes ķēdes sertifikāti.
4 Koku ciršanas tāme valsts mežos un tās noteikšanas principi.
5 Meža apsaimniekošanas plānošanas process a/s "Latvijas valsts meži". Stratēģiskā plānošana. Taktiskā plānošana.
6 Latvijas valsts mežos pielietotie plānošanas - modelēšanas rīki Meža eksperts, SiLVMo, Remsoft Solution Suite.
7 Audžu augšanas gaitas un audzēšanas režīmu modelēšana.
8 1. kontroldarbs:
9 LVM mežsaimniecības un meža iecirkņi. Plānošanas vienības. Septiņgades cikls. Ciršanas apjoms plānošanas vienībā.
10 Potenciālo cirsmu plānošana (cirsmošana). Apjomu telpiska izvietošana.
11 Plānotāja darbs a/s "Latvijas valsts meži". Cirsmu uzmērīšana un sagatavošana mežizstrādei. Cirsmas skices sagatavošana.
12 Meža ierīcības informācijas aktualizācija datu bāzē. Tās saistība ar datu bāzi Meža valsts reģistrs.
13 Ģeotelpiskās informācijas sistēma GEO, tās aplikācijas, pārskati un moduļi. Meža kartes un meža infrastruktūra.
14 Cirsmas izstrādes plānošana. Cirsmu tehnoloģiskā ierīcība. Meža izstrādes iecirkņa meistara darba pienākumi.
15 Valsts meža dienests. Mežsaimnieciskās darbības kontrole un uzraudzība valsts un privātajos mežos.
16 2. kontroldarbs:

Prasības kredītpunktu iegūšanai

sekmīgi nokārtoti divi teorētiskie kontroldarbi un laboratorijas darbu ieskaites; apmeklējums - vismaz 75% no nodarbību kopējā skaita. Rakstiskā eksāmenā sekmīgi jātbild 3 teorētiski jautājumi un jāatrisina skaitlisks uzdevums. Iespējams iegūt automātisko zināšanu novērtējumu gadījumā, ja visos kritērijos līdz eksāmenu sesijai iegūtā atzīme ir 8 (ļoti labi) vai augstāka.

Pamatliteratūra

1. Jaunākie meža nozares likumdošanas akti to pieņemšanas kārtībā (www.likumi.lv).
2. Hārvestera un forvardera operatora rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2007. 78 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 108 lpp.
4. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 82 lpp.
5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. FSC sertifikācija. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas Mežu sertifikācijas padome, 2003. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.fsc.lv/fsc_sertifikacija.html
2. Agrotehniskās kopšanas instrukcija. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/agrotehniskas-kopsanas-instrukcija
3. Dabas aizsardzības prasības. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2011. 18 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/dabas-aizsardzibas-prasibas
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427
2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355
3. Rakstu krājums "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" .