Kursa kods Mate2029

Kredītpunkti 2

Matemātika ekonomistiem

Zinātnes nozareMatemātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Eduards Hakels

Mg. math.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts tādu matemātisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanai, kas nepieciešami turpmāko speciālo priekšmetu studēšanai. Kursā tiek apgūti lineārās algebras elementi, funkcijas robežas, funkcijas atvasinājumi un to lietojumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par lineārās algebras elementiem, funkcijas robežām, funkcijas atvasinājumiem un to lietojumiem;
• prasmes atrisināt lineāras vienādojumu sistēmas, aprēķināt vienkāršākās robežas, noteikt funkciju atvasinājumus;
• kompetence: matemātiskās domāšanas, matemātikas zīmju valodas lietošanas, problēmrisināšanas (spēja formulēt un risināt matemātiskās problēmas), spriešanas, modelēšanas (spēja analizēt un veidot matemātiskus modeļus), lietot matemātiskos rīkus (ieskaitot IT), kā arī komunikācijas (spēja komunicēt matemātikā – saprast un iztulkot matemātiskas sakarības vai tekstus).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadnodarbība. Kopas jēdziens. Kopu pieraksti. Darbības ar kopām.
2 Determinanti un to aprēķināšana. Determinantu īpašības.
3 Matricas. Darbības ar matricām.
4 Inversā matrica. Inversās matricas atrašanas metode.
5 Lineāras vienādojumu sistēmas, to atrisināšana.
6 Pamatjēdzieni par funkcijām. Pieprasījuma un piedāvājuma funkcijas. Izmaksu, realizācijas ieņēmumu un peļņas funkcijas.
7 Skaitļu virknes un to robežas. Funkcijas robeža.
8 Nenoteiktības, to novēršana.
9 Pirmā un otrā ievērojamās robežas. Funkcijas nepārtrauktība.
10 Funkcijas atvasinājums, tā ģeometriskā interpretācija. Atvasināšanas pamatlikumi.
11 Saliktas funkcijas atvasinājums. Augstāku kārtu atvasinājumi.
12 Funkcijas diferenciālis. Funkcijas atvasinājuma ekonomiskā interpretācija.
13 Funkcijas monotonitāte. Funkcijas ekstrēmi.
14 Funkcijas lielākā un mazākā vērtība slēgtā intervālā.
15 Funkcijas elastība.
16 Funkcijas grafika ieliekums un izliekums, pārliekuma punkti. Funkcijas grafika asimptotas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem un aizstāvētiem visiem patstāvīgiem darbiem, nokārtotam eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Matemātika ekonomistiem (teorija un uzdevumi). Rīga: Izglītības soļi, 2006. 306 lpp.
2. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp.
3. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.

Papildliteratūra

1. Brūvere S., Rukmane V. Mācību līdzeklis augstākajā matemātikā LLU inženierzinātņu specialitāšu studijām I daļa. Jelgava, 2008. 96 lpp.
2. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 367 lpp.
3. Strupule L., Jēgere I. Matemātika ekonomistiem. Jelgava: LLU, 2009. 93 lpp.

Piezīmes

Vispārizglītojošs studiju kurss EF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Komerczinības” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" studentiem.