Kursa kods MašZ4049

Kredītpunkti 3

Hidraulika un pneimatika

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Edgars Repša

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

Mate4017, Matemātika II

Kursa anotācija

Studiju kursā, izskaidro mašīnu hidropiedziņas un pneimatikas pamatus. Studiju kursā uz teorētiskās bāzes pamatlikumiem izskaidro šķidrumā darbīgo spēku līdzsvara, kustības likumus, režīmus, hidrostatisko, hidrodinamisko mašīnu uzbūvi un darbību. Studijās apgūst galveno hidroagregātu un pneimoagregātu funkcionālo nozīmi, konstrukciju, darbības principus un parametrus, kā arī hidropiedziņas pneimopiedziņas projektēšanas pamatnosacījumus un metodiku. Pneimatisko iekārtu vadības sistēmas. Pneimatisko un hidraulisko sistēmu diagnostika.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izprot fluīdu mehānikas pamatlikumus, statisko un dinamisko iekārtu un mašīnu uzbūvi un darbības principus, sūkņu konstruktīvo uzbūvi un darbību kopā ar cauruļvadu tīklu, kā arī statisko, tilpumisko un dinamisko hidroiekārtu uzbūvi, darbību un pielietojuma iespējas.
• Prasmes - prot novērtēt fluīdu līdzsvara un kustības likumus no inženiertehniskā redzesloka, kādi darbojas ar fluīdu pildītās tilpnēs, cauruļvados un atvērumos, caur kuriem notiek izplūde, kā arī orientējas hidropiedziņas un pneimopiedziņas shēmas, shematiskajos attēlos, izprot shēmā izmantoto aparātu funkcijas, pielietojamību un darbību, prot organizēt apkalpošanas darbus.
• Kompetence - ekspluatācijas apstākļiem prot izvēlēties attiecīgo aprīkojumu, materiālu. Spēj projektēt hidropiedziņas un pneimopiedziņas shēmas, kā arī izvēlas aparatūru, pamato izvēli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Šķidruma fizikālās pamatīpašības. Hidrostatiskais spiediens un tā mērīšana. Hidrostatikas diferenciālvienādojums.
2 Pneimatikas pamati. Gaisa fizikālās īpašības. Pneimatisko sistēmu elementu apzīmējumi.
3 Bernulli vienādojums reālai šķidruma plūsmai. Šķidruma kustības režīmi. Vienkāršās hidrostatiskās mašīnas.
4 Enerģijas zudumi cauruļvados. Sūkņa raksturlīknes, jauda un lietderības koeficients.
5 Kavitācija. Sūkņa darba punkts. Hidrauliskais trieciens.
6 Tilpuma hidropiedziņa. Zobratu un plakanspārnu sūkņi. Rotācijas virzuļsūkņi. Spiediena regulēšanas aparatūra.
7 Pneimopiedziņas vārsti, plūsmdaļi, pneimodzinēji un to konstruktīvie risinājumi.
8 Sūkņa atslogošana. Hidrauliskās preses hidrosistēma.
9 Ātruma regulēšanas paņēmieni. Divzaru un trīszaru droseles uzbūve un pielietojums.
10 Sadalītāju uzbūve, aprēķins un izvēle. Hidrodzinēju slēgumi. Hidrocilindru reģeneratīvais slēgums.
11 Hidrodzinēju sinhronizēšana un speciālo elementu (tvertnes, filtri, akumulatori, u.c.) slēgumi shēmās.
12 Hidropiedziņas projektēšanas pamatprincipi. Hidraulisko sistēmu diagnostika.
13 Proporcionālā hidropiedziņa. Proporcionālie drošības un redukcijas vārsti, plūsmas regulatori un sadalītāji.
14 Kompresors tā uzbūve un darbības principi.Gaisa ražošana un sadale.
15 Pneimopiedziņas un hidropiedziņas shēmu veidošana un simulācija.
16 Jaunākais rūpnieciskajā hidropiedziņā un pneimopiedziņā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti var kārtot, ja izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi un uzrakstīti auditorijā individuālie kontroldarbi. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Croser P. Pneimatika. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 219 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 2005. 183 lpp.
3. Lielpēters P., Ķirsis M., Kravalis K., Torims T. Fluīdu Mehānika. Rīga, RTU izdevniecība, 2009.
4. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.

Papildliteratūra

1. Dirba V., Uiska J., Zars V. Hidraulika un hidrauliskās mašīnas. Rīga, Zvaigzne, 1980. 456 lpp.
2. Merkle D. Hidraulika: pamatlīmenis. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.],2002. 64 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.
2. Mežs A., Vizbulis J. Tilpuma hidopiedziņa. 3. lekcija. Jelgava, 2011. 48 lpp.
3. Fluid Power Journal - http://www.fluidpowerjournal.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Kokapstrāde".