Kursa kods MākZ3017

Kredītpunkti 3

Kultūra un māksla I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mākslas zinātne (nav zn)48242421/05/2013Izglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Silvija Reihmane

Pedagoģijas maģistrs

author vieslekt.

Guna Gaiķe

Pedagoģijas maģistrs

author vieslekt.

Ligita Ozolniece

pedagoģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Blūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, [2005.]. 225 lpp.
2. Karasā P.F.R. Mākslas enciklopēdija. Glezniecības virzieni. Rīga: Jumava, 2002. 239 lpp.
3. Parute E. Stila un modes enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2010. 582 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Žurnāls "Deko": dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga: Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027.
3. Žurnāls "Pastaiga" : modes un stila žurnāls. Rīga: Pastaiga. ISSN 1407-3277.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijas.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iepazīta mākslas un kultūras attīstība laika gaitā no pirmatnējās kultūras līdz XXI gs. un galvenie mākslas virzieni dažādos sabiedrības attīstības posmos, tērpu vēstures attīstības posmi un mūsdienu ģērbšanās kultūra. Students tiek iesaistīts mākslas un kultūras vērtību izpētē, vērtēšanā un apzināšanā. Darbojoties individuāli un pāru darbā studenti gūst jaunas zināšanas un prasmes tālākai dzīves darbībai šodienas multikulturālajā sabiedrībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – izpratne par kultūras un mākslas attīstību, galvenajiem mākslas stiliem dažādos sabiedrības attīstības posmos.
• Prasmes - analizēt, salīdzināt, izskaidrot un izvērtēt kultūras un mākslas stilu atšķirības; strādāt grupās un demonstrēt IT prasmes patstāvīgo darbu izstrādē; novērtēt kultūras un mākslas zinātnes lomu intelektuāli bagātas, radošas, harmoniskas un konkurētspējīgas personības veidošanā; mākslas stilu recenzēšanā.
• Kompetence - spēja formulēt un izskaidrot ar kultūras un mākslas zinātni saistītus terminus; spēja patstāvīgi izmantot zināšanas, prasmes un sagatavotos metodiskos uzskates materiālus pedagoģiskā darbībā; spēja strādāt grupā aktīvi sniedzot savu ieguldījumu grupas risinājuma izstrādāšanā; spēja sniegt skaidras un pamatotas prezentācijas.

Kursa plāns

1 Kultūras jēdziens.
2 Pirmatnējās kultūras māksla.
3 Ēģiptes kultūra un māksla.
4 Antīkā māksla.
5 Viduslaiku kultūra un māksla (5. – 15. gs.): Pirmsromānika. Romānika. Gotika.
6 Renesanses māksla Itālijā un ārpus tās robežām.
7 Māksla 17.gs. Spānijā, Holandē, Francijā: baroks un klasicisms.
8 Māksla 18.gs. Francijā, Krievijā, Anglijā: rokoko un klasicisms.
9 Romantisms (18.gs. beigas - 19.gs. sākums).
10 Reālisms (19.gs.):
11 Modernisma virzieni vizuālajā mākslā (19. – 20. gs.).
12 Modernisma virzieni vizuālajā mākslā (19. – 20. gs.).
13 Kultūra 20.gs. 1.pusē un 2. pusē.
14 Postmodernisma laikmeta mākslas virzieni (20., 21. gs.).
15 Postmodernisma laikmeta mākslas virzieni (20., 21. gs.).
16 Tērpu vēsture un mūsdienu ģērbšanās kultūra.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums. Patstāvīgie darbi. Prezentācijas. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Blūma D., Gorkins N. Pasaules kultūras vēsture. Rīga: Pētergailis, 2003. 198 lpp.
2. Cielava Sk. Vispārīgā mākslas vēsture 1., 2., 3., 4.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998., 1999., 2002., 2004.
3. Gorkins N., Blūma D. Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Pētergailis, 2002. 89 lpp.
4. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 432 lpp.