Kursa kods MākZ2010

Kredītpunkti 2

Fotografēšanas pamati

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Plastiskās mākslas vēsture un teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits7

Laboratorijas darbu stundu skaits25

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.04.2020

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

Kursa anotācija

Apgūt zināšanas, veidot prasmes un iemaņas fotografēt dažādu žanru fotogrāfijas, izmantojot digitālās fotografēšanas iespējas un funkcijas. Iepazīties ar fotogrāfijas rašanās vēsturi, fotogrāfiju kā vizuālās mākslas virzienu, izprast fotografēšanas procesu, apgūt fototehniku. Iemācīties izprast dažādu žanru fotogrāfiju fotografēšanas pamatprincipus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izprot fotoattēla veidošanās fizikālos principus. Zina gaismjutīgo materiālu parametrus un ekspozīcijas iestatīšanas principus. Izprot fotooptikas galvenos parametrus un to ietekmi uz iegūstamo attēlu. Pārzina modernās foto aparatūras iestatījumus. Pārzina galvenos fotokompozīcijas veidošanas likumus un to izmantošanu dažādu žanru fotogrāfiju uzņemšanā. Zināšanas tiek novērtētas pēc kontroldarbu rezultātiem.
Prasmes – prot izmantot fotoaparatūras parametru iestatījumus, lai iegūtu kvalitatīvu attēlu dažādos apgaismojuma apstākļos. Prot izmantot fotokompozīcijas pamatlikumus, lai iegūtu kvalitatīvas dažādu žanru fotogrāfijas. Prasmes tiek novērtētas pēc praktisko darbu uzdevumu izpildes kvalitātes.
Kompetence – spēja izmantot iegūtās zināšanas un prasmes dažādu fotoattēlu uzņemšanai praktiskā darba vajadzībām, kā arī radošās domas īstenošanai. Novērtējums - praktisko darbu rezultāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Fotogrāfijas vēsture. Fotomākslas attīstība Latvijā
2. Analogā un digitālā fotogrāfija, kopīgais un atšķirīgais.
3. Fotoaparāts un tā uzbūve. Fotoaparātu veidi. Citas digitālas ierīces fotografēšanai.
4. Digitālā fotoaparāta parametri un iestatījumi.
5. Gaismjutīgie elementi, to parametri. Matricas un to veidi. Matricas parametru ietekme uz fotoattēla kvalitāti.
6. Objektīvs un tā parametri. Objektīva kvalitātes noteikšana. Objektīva parametru ietekme bildes kompozīcijas izveidē.
7. Slēdži un to veidi. Slēdža konstrukcijas ietekme uz fotoattēla kvalitāti.
8. Foto kompozīcijas pamati. Trīs trešdaļu likums.
9. Apgaismojums. Mākslīgais apgaismojums un tā izmantošana. Apgaismes iekārtas.
10. Zibspuldzes, to veidi. Zibspuldžu izmantošana nosacījumi.
11. Filtri, statīvi un citas palīgierīces.
12. Fotogrāfiju retuša un pēcapstrāde izmantojot datorprogrammas.
13. Fotomākslas žanri. Ainavu un dabas objektu fotografēšana. Arhitektūras un interjera uzņemšana.
14. Portretu un studijas fotogrāfijas. Dzīvnieku fotografēšana.
15. Klusā daba. Fotoreportāža. Reklāmas fotogrāfija. Tehniskā fotogrāfija.
16. Autortiesību aspekti. Fotogrāfa darba ētika. Aizliegumi un darba drošība fotogrāfa darbā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti veido:
• sekmīgi nokārtoti kontroldarbi,
• uzņemti un mākslinieciski apstrādāti dažādu žanru fotodarbi.
Visiem kontroldarbiem un tematiskajiem fotodarbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Tematiskie fotodarbi darbi jāveic ārpus nodarbību laikā.
Patstāvīgo darbu laikā jāfotografē un jāapstrādā iegūtās fotogrāfijas noteiktos žanros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu un kontroldarba kumulatīvā vērtējuma.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu un patstāvīgo darbu atzīmēm.
Praktiskos darbus un kontroldarbu novērtē saskaņā ar darbos noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Hedžko Dž. Fotografēšana. No angļu valodas tulkojis M.Zelmenis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 2. Hārmens D. Digitālās fotogrāfijas rokasgrāmata. No angļu valodas tulkojis G.Kalns. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 3. Kerols H. Gribi iemācīties fotogrāfēt? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi V. Holma. Rīga : SIA Jāņa Rozes apgāds, 2014. 4. Kerols H. Gribi fotogrāfēt vietas? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi Kristīne Simsone. Rīga : SIA Jāņa Rozes apgāds, 2017.

Papildliteratūra

1. Kerols H. Gribi fotogrāfēt cilvēkus? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi E.Brasliņa. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2015. 2. Latvijas fotomāksla. Vēsture un mūsdienas. Sast. P. Zeile, G. Janaitis. Rīga: Liesma, 1985. 3. Birkmanis G. Praktiskā fotogrāfija. Rīga: Avots, 1980.

Periodika un citi informācijas avoti

1.FK: žurnāls par fotogrāfiju Latvijā un pasaulē. [tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.fotokvartals.lv/
2. SLR Photography Guide. [tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.slrphotographyguide.com/
3. Focalfix.[tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.focalfix.com

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studijās.