Kursa kods MākZ1005

Kredītpunkti 4

Filozofija, kultūra un māksla

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Kursa anotācija

Filozofija un estētika kā humanitāra zinātne, tās loma cilvēku dzīvē, sabiedrībā un kultūrvidē. Galvenās estētikas kategorijas: skaistais un neglītais, zemiskais un cildenais, traģiskais un komiskais. Galvenie mākslas žanri un to veidi, to attīstība un specifika Eiropas kultūras vēsturē. Mākslas loma kultūrvides veidošanā.
Kultūras un mākslas daļas ietvaros tiek iepazīti produktu dizaina veidi kultūras un mākslas attīstības laika gaitā un mākslas stilu atspoguļojums produktu dizainā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – izprot kultūras attīstību un mākslas stilus dažādos sabiedrības attīstības posmos no antīkā laikmeta līdz postmodernismam, izprot filozofisko un estētisko ideju mākslas darbos Eiropā un Latvijā;
• prasmes – spēj kritiski analizēt, sintezēt un izvērtēt mākslas stilu pielietojumu produktu dizainā, kultūras un mākslas zināšanu lomu kultūrvides estētikas projektu veidošanā, strādāt grupās un demonstrēt IT prasmes patstāvīgo darbu izstrādē;
• kompetence - spēja formulēt un izskaidrot ar kultūras un mākslas stiliem saistītus dizaina terminus; spēja patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes produktu dizaina un filozofiski estētiskā pamatojuma izveidē; spēja strādāt grupā aktīvi sniedzot savu ieguldījumu grupas risinājuma izstrādāšanā; spēja sniegt skaidras un pamatotas prezentācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Estētika. Kultūras jēdziens. Kultūras komponenti, veidi.
2 Estētikas kategorijas. Pirmatnējās kultūras māksla produktu dizainā.
3 Estētiskās domas attīstības galvenās tendences. Ēģiptes kultūra un māksla produktu dizainā.
4 Antīkā estētika un māksla produktu dizainā.
5 Viduslaiku estētika. Gotikas un romānikas stili produktu dizainā.
6 Renesanses laikmets un stils produktu dizainā .
7 Baroka laikmets un stils produktu dizainā.
8 Kasicisma laikmets un stils produktu dizainā.
9 Rokoko laikmets un stils produktu dizainā.
10 Estētiskās domas virzieni XIX gs. Reālisma stils produktu dizainā.
11 Estētikas attīstība XX gs. Romantisma stils produktu dizainā.
12 Estētikas attīstība XX gs. Modernisms produktu dizainā.
13 Estētikas attīstība XX gs. Postmodernisms produktu dizainā.
14 Estētika kā praktiskā filozofija. Metamodernisms produktu dizainā .
15 Mūsdienu aktualitātes produktu dizainā.
16 Patstāvīgā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem jāizpilda semināros veicamie uzdevumi, jāizstrādā un jāprezentē referāts, jāapmeklē lekcijas.

Pamatliteratūra

1. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 432 lpp.
2. Kincāns V. Estētikas pamati. Rīga: LU, 2003. 45 lpp.
3. Blūma D., Gorkins N. Pasaules kultūras vēsture. Rīga: Pētergailis , 2003. 198 lpp.
4. Viāls S. Īsais kurss dizainā. Lukabuka, 2011.

Papildliteratūra

1. http://www.7guru.lv/blog/lasamgabali/padomi-iedvesmai/12-bezmaksas-e-gramatas-par-dizainu/
2. http://www.fold.lv/2014/02/gramata-par-gramatu-dizainu-latvija/
3. https://www.facebook.com/Lukabuka-286076581441805/

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://www.studija.lv/
2. Žurnāls "DEKO", Santa, 2000.- ISSN 1407-7027
3. Žurnāls "Studija. Māksla Plus". ISSN 1407-3404

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība”.