Kursa kods MākZ1004

Kredītpunkti 2

Kompozīcija un krāsu mācība I

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Kompozīcija un krāsu mācība ietver līniju ritmu, lielumu, un materiālu dažādību. Māca kompozīcijas pamatprincipus, dažādu materiālu pielietošanu, proporciju saskaņu un vizuālo elementu iekļaušanos telpā un vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: iegūtas teorētiskas zināšanas un izpratne par kompozīcijas jēdzieniem un pamatprincipiem, to pielietojumu: melnbaltu, grafisku, oparta kompozīciju, savstarpējās sakarības-teorijas kontroldarbs.
Prasmes: prasmes radoši un patstāvīgi darboties grafiskās, lineārās, melnbaltās variācijās un izteiksmes veidos plaknē. ( skices, darba lapas, planšetes, u.c.)-praktiskie darbi.
Kompetence: spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai izveidotu un izmantotu praktiskos darbus kā mācību metodiskos materiālus; analizēt un vērtēt darba kvalitāti, uzklausīt un novērtēt otru un cienīt cita viedokli; spēj IKT zināšanas un prasmes pielietot kompozīcijas darbu un prezentāciju izstrādē-patstāvīgie mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kompozīcijas pamatelementi.(skices;rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-darba lapas)
2. Līniju veidi, to variācijas. Līniju virziens, raksturs, pielietojums.(skices, darba lapas; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-planšete 30x30cm)
3. Kompozīcijas uzbūves veidi, to nozīme.(skices; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi A4 -kompozīciju attēlojumi, ppp ar priekšmetiem, sīkelementiem)
4. Ģeometriskas kompozīcijas.(priekšmetu skices;rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- darba lapas)
5. Apļa kompozīcija.(skices; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- Mandala-planšete 30x30cm)
6. Optiskā māksla. Oparta variācijas.(skices, darba lapas, apjomā;rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- oparts plaknē, apjomā)
7. Lineāras kompozīcijas. Melnbaltas variācijas.(skices, darba lapas;rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- burtveidi, etiķetes, uzlīmes)
8. Dabas elementu attēlošana grafikā.(skices; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- iesaiņojums kafijas krūzītei)
9. Faktūra, tekstūra, atspiedumi.(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- faktūratspiedumi;)
10. Reljefs, tektonika.(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi)
11. Virsmas īpašības, materialitāte.(materialitātes skices, darba lapas, planšete 30x30cm; rezultātā-apgūta tēma; realizēti praktiskie darbi)

12. Papīra reljefs plaknē.(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi)
13. Papīra apdares un apstrādes veidi.(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi)
Kontroldarbs
14. Telpiski locījumi, griezumi.(skices; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- telpisks-griezts priekšmets)
15. Telpiski objekti, elementi.(darbs ar papīru, locīts papīrs; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- telpisku objektu savienojums)
16. Dekoratīvi elementi, funkcija.(skices; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- kārbas iepakojuma dizains)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.Prasības ieskaites iegūšanai:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Izstrādāti un radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem-aizstāvēti nodarbību laikā ( skices, darba lapas, planšetes, u.c.), kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
3. Iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Nokārtots teorijas kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
5. Dalība darbu skatē un darbu ekspozīcijas izveidē semestra beigās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi un radoši izstrādātas skices, darba lapas, planšetes, radošie uzdevumi pēc kursa plāna; apkopoti, pielietoti -informatīvi resursi; mākslas, kultūras, laikmetīgas mākslas un dizaina materiāli, mākslinieciska jaunrade, inovatīvs radošums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēta ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
Vērtēšanas kritēriji praktiskiem darbiem, kontroldarbam un patstāvīgiem mājas darbiem:
1. Atbilstība darba uzdevumam, formātam un izvirzītajām prasībām.
2. Pielietotie materiāli, tehnikas un kompozicionālie pamatprincipi.
3. Jaunrade, radošums.
4. Darba tehniskā un estētiskā kvalitāte.
5. Prezentācijas prasmes.
6. Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Pamatliteratūra

1. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
2. Hellers S., Andersone G. Grafiska dizaina rokasgramata. Riga: J. Rozes apgads, 2016.
3. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām 2.daļa. Rīga: Raka, 2010.
4. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
5. Commentz S., Ehman S., Klanten R. Papercraft. Design and Art with Paper. KG, Berlin: Gestalten Verlag HmbH@co, 2010.

Papildliteratūra

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp. 2. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 66 lpp. 3. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām. 2.daļa. Rīga: Raka, 2010. 116 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

e-mācību kurss "Kompozīcija un mākslas valoda", Spulle-Meiere I., Reimandova I., 2012.

Piezīmes

Dizains un amatniecība
Mājas vide izglītībā