Kursa kods LauZ4031

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības mehanizācija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Enerģijas avoti. Enerģētiskās iekārtas. Laukkopības, dārzkopības un lopkopības mehanizētās tehnoloģijas, iekārtas un mašīnas to realizēšanai, tehnoloģiju novērtēšana un salīdzināšana. Mašīnu uzbūves principiālās shēmas, darbība, to vieta konkrētās produkcijas ražošanas tehnoloģiskajā ķēdē. Mašīnu un iekārtu darba kvalitātes vērtēšana, iegādes un pielietošanas izmaksas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - lauksaimniecības mehanizācijas jautājumos, tehnoloģijās un pielietojamās mašīnās, mašīnu konstruktīvajos risinājumos, darbībā un regulēšanā
Prasmes - novērtēt veicamos augkopības darbus, pielietojamās tehnikas darbības tehnoloģiskos risinājumus un tehniskos risinājumus
Kompetence -iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju kompetenti pārzināt mehanizācijas jautājumus, izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mehanizācija jeb tehniskais nodrošinājums kā lauksaimnieciskās ražošanas nepieciešama sastāvdaļa.
2 Lauksaimniecībā lietojamie enerģijas avoti. Traktora kā vilcējmašīnas izvēle.
3 Augsnes apstrādes paņēmieni, augsnes apstrādes mašīnu uzbūve.
4 Sējas veidi un mašīnas to realizēšanai.
5 Augu mēslošana un ķīmiskā aizsardzība.
6 Zāles lopbarības veidi un mašīnas to sagatavošanai.
7 Graudu ražošanas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi.
8 Kartupeļu ražošanas tehnoloģijas un lietojamās mašīnas.
9 Cukurbiešu ražošanas tehnoloģijas un lietojamās mašīnas.
10 Linu un eļļas augu ražošanas tehnoloģijas.
11 Tehnoloģijas augļu un ogu dārzos, lauka dārzeņu ražošanā un siltumnīcās.
12 Kontroldarbs par kursa augkopības daļu.
13 Lopu mītnes to iekārtojuma risinājumi. Mikroklimats un tā parametri lopu mītnēs.
14 Mašīnas un iekārtas lopbarības sagatavošanai izēdināšanai.
15 Govju slaukšanas un piena pirmapstrādes mehanizācija.
16 Kūtsmēslu izvākšana no lopu mītnēm un uzglabāšana, iekārtas un konstrukcijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotam eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola redakcijā. Rīga, Zvaigzne, 1993. 414.lpp.
2. Skrīvele M. u.c. Intensīvās augļkopības rokasgrāmata. Dobele: Valsts Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija, 2000, 205.-233. lpp.
3. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana, LLU Ulbrokas ZC, 2001. 344 lpp.
4. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. LLU Ulbrokas ZC, 2001. 171.lpp.

Papildliteratūra

1. Blīvis J., Gulbis V. Traktori un automobīļi. 4.izdevums, Rīga: Zvaigzne, 1991, 517 lpp.
2. Boruks A. u.c. Graudi: daudzumi, izmaksas, cenas. LLU Skrīveru zinātnes centrs, Rīga, 1999. 201 lpp.
3. Lapiņš A., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki, 2002, 129.-196. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Praktiskais latvietis. Rīga : Lauku Avīze. 1992-. ISSN 1407-3358.
3. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Obligāts kurss Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskai, profesionālai un profesionālai bakalaura studiju programmai.