Kursa kods LauZ4004

Kredītpunkti 2

Augkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dzintra Kreita

Mg. agr.

Kursa anotācija

Augkopības kursā studenti apgūst atsevišķu kultūraugu sugu, to formu, varietāšu un šķirņu morfoloģiskās un bioloģiskās īpatnības, ražas un kvalitātes veidošanās likumsakarības dažādos augsnes un meteoroloģiskos apstākļos, iegūst iemaņas laukaugu audzēšanas pasākumu plānošanā un iegūtās produkcijas kvalitātes novērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst teorētiskās zināšanas par Latvijā saimnieciski nozīmīgākajām laukaugu sugām, to agroekoloģiskajām prasībām, audzēšanu un izmantošanas iespējām.
Prasmes pazīt un atšķirt kultūraugu sugas dažādās augu attīstības fāzēs, izvēlēties audzēšanas apstākļiem piemērotas sugas un šķirnes, analizēt dažādu faktoru ietekmi uz kultūraugu ražu un kvalitāti.
Studenti ir kompetenti izvēlēties saimniekošanas modelim un konkrētiem apstākļiem piemērotāko audzēšanas tehnoloģiju plānotās ražas ieguvei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augkopība kā lauksaimnieciskās ražošanas pamatnozare, priekšmeta saturs un programma;
2 Laukaugu ražas. To veidošanās likumsakarības. Sēklas materiāls;
3 Labības;
4 Ziemāju labības (kvieši, rudzi, tritikāle, mieži);
5 Vasarāju labības. Mieži, auzas, vasaras kvieši;
6 Kukurūzas agrotehnika. Prosa, sorgo, rīss. Šo kultūraugu vispārējais raksturojums;
7 Pākšaugi. Zirņi, vīķi, lauka pupas, lupīna, soja;
8 Sakņaugi. Cukurbietes un to audzēšana;
9 Lopbarības sakņaugi. Lopbarības bietes, kāļi, turnepši, burkāni;
10 Bumbuļaugi. Kartupeļi un to vispārējais raksturojums. Topinambūrs;
11 Kartupeļu sēklas materiāls, tā sagatavošana, agrotehnika;
12 Āboliņš, lucerna, galega, timotiņš, pļavas auzene, kamolzāle un citi zālaugi, agrotehnika;
13 Dabiskie zālāji. Pļavas un ganības. To izmantošana un ielabošana;
14 Zaļmasas augi. Kukurūza, lopbarības kāposti, vīķauzu mistri, mazāk pazīstamie augi;.
15 Eļļas un ēterisko eļļu augi. Rapši, ripši, ķimenes;
16 Šķiedraugi. Lini. Kaņepes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā - kontroldarbi par noteiktām tēmām un kultūraugu grupām. Laboratorijas darbu pārbaude un ieskaite. Semestra kopsavilkuma kontroldarbs.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne, 1980. 325 lpp.
3. Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U. Handbuch des Pflanzenbaues 3. Knollen - und Wurizelfrüchte, Körner - und Futterleguminosen. Stuttgart: Ulmer, 1997.
4. Kartupeļu audzēšana. Gustavson N. (red), tulk. no zviedru val., Miglavs U. (red.). Umeå: Förlag, 1993. 80 lpp.

Papildliteratūra

1. Gaile Z. Kukurūzas audzēšana ar mērķi iegūt augstu enerģijas iznākumu. No: Plēsums J., Osītis U., Runce A., Ramane I., Gaile Z., Skuja S. Gaļas liellopi un liellopu gaļas ražošana Latvijas apstākļos. Jelgava, 2005, 44.-51. lpp.
2. Ivanovs S., Stramkale V. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 191 lpp.
3. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU. 2009. 55 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. TopAgrar, Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN: 03422399.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecība” ar specializāciju dārzkopībā; otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Lauksaimniecība” ar kvalifikāciju agronoms ar specializāciju dārzkopībā; profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" ar kvalifikāciju agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna un nepilna laika studijās.