Kursa kods Ķīmi3002

Kredītpunkti 1.50

Fizikālā un koloidālā ķīmija II

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareFizikālā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits28

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Fredijs Dimiņš

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Pēteris Kūka

Dr.chem.

Priekšzināšanas

Ķīmi2004, Fizikālā un koloidālā ķīmija I

Kursa anotācija

Studiju kurss "Fizikālā un koloidālā ķīmija II" ietver dažādas virsmas parādības, dispersās sistēmas un to īpašības, koloidālos šķīdumus un lielmolekulāro vielu šķīdumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Spēj parādīt zināšanas par koloidālo un lielmolekulāru šķīdumu īpašībām un šo zināšanu izpratni, izmantojot apgūtos teorijas pamatus un prasmes praktisko aprēķinu izpildē. Spēj analizēt informāciju un risināt zinātniskas problēmas, izmantojot doto informāciju - kontroldarbs.
2.Spēj parādīt zināšanas par koloidālās ķīmijas likumsakarībām, parādībām un procesiem un to saistību ar pārtikas zinātni un pārtikas tehnoloģiju konkrētā laboratorijas darba tēmas ietvaros. Spēj patstāvīgi veikt praktiskos darbus un izdarīt secinājumus, izmantojot pieejamo informāciju - laboratorijas darbu aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Koloidālā ķīmija. Virsmas parādības. Virsmas spraigums. Adsorbcija uz robežvirsmas šķidrums - cieta viela.
2.Adsorbcija uz robežvirsmas šķidrums - gāze (2h)
3.Adsorbcijas veidi. Hromatogrāfija. Emulsijas.
4.Putas (2h)
5.Koloidālo sistēmu iegūšana un attīrīšana. Koloidālo šķīdumu iegūšana un to īpašības.
6.Koloidālo un lielmolekulāro vielu šķīdumu stabilitāte un attīrīšana (2h)
7.Koloidālo sistēmu molekulāri - kinētiskās un optiskās īpašības. Koagulācijas slieksnis
8.Uzbriešana (2h)
9.Koloidālo sistēmu elektrokinētiskās īpašības. Micellas uzbūve. Elektroforēze.
10.Kontroldarbs par koloidālo un LMV šķīdumu īpašībām. (2h)
11.Uzbriešana, sarecēšana, šķīdumu viskozitāte. Sarecēšana.
12.Izoelektriskā punkta noteikšana (2h)
13.Pulveri, suspensijas, aerosoli. Šķīdumu viskozitātes noteikšana.
14.Nefelometrija un turbidimetrija (2h)
15.Emulsijas un putas. Fotometrija
16.Kopsavilkums (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Visiem laboratorijas darbiem jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem.
Kontroldarbiem jābūt uzrakstītiem un ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās kontroldarbiem. Laboratorijas protokolu sagatavošana un aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Fizikālās ķīmijas studiju kursu sastāda divas daļas, t.i. Fizikālā un koloidālā ķīmija I un II. Studiju kursa vērtējums sastāv no abām fizikālās un abās koloidālās ķīmijas daļās (I un II) uzrakstīto kontroldarbu vērtējumiem un abās koloidālās ķīmijas daļās (I un II) aizstāvēto laboratorijas darbu vērtējumiem.
Studentam jāiegūst sekmīgs vērtējums par katru uzrakstīto kontroldarbu un aizstāvēto laboratorijas darbu, t.i., vismaz 4 balles.
Pēc fizikālās un koloidālās ķīmijas studiju kursa pabeigšanas par abām fizikālās un koloidālas ķīmijas daļām (I un II) jākārto eksāmens, ja vidējā atzīme par visiem kontroldarbiem un atbildētajiem laboratorijas darbiem ir zemāka par 7. Iegūtais kopējais vērtējums sastāda kopējo fizikālās un koloidālās ķīmijas kursa vērtējumu.

Pamatliteratūra

1.Kolasinski, Kurt W. Physical Chemistry: how chemistry works. Chichester, West Sussex: Wiley, 2017, 726 p.
2.Engel T., Reid P. Physical Chemistry. San Francisco etc.: Pearson Education, Inc., 2014. 1040 p.
3.Kūka P. Koloidālā ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008. 89 lpp.
4.Atkins P. W. Physikalische Chemie. Weinheim etc.: VCH, 1996. 1106 p.
5.Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka P., Ruplis A. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 424 lpp.

Papildliteratūra

1. Petrucci R., Herring G., Madura J., Bissonnete C. General Chemistry. Principes and modern Applications. Toronto: Pearson, 2016. 1325 p. 2. Zumdahl S. Chemistry. Belmont: Brooks Cole, 2014. 1085. 3. Food Emulsions. Edited by Friberg S., Larsson K., Sjoblom J. New York: Marcel Dekker, 2004. 640 p. Tiešsaistes piekļuve CRCPress. Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/9780203913222 4. Engel T., Reid P. Physical Chemistry. Boston: Pearson, 2013. 1103 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Quality and Preference. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
2. Food Science and Technology International. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738. 3. Zinātnisko rakstu meklētājs "Google Scholar Beta" http://scholar.google.lv

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" obligātā daļā.