Kursa kods JurZ3029

Kredītpunkti 2

Civilprocess

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ārija Vitte

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

kurss sniedz studentiem zināšanas civiltiesisko attiecību noregulēšanas jomā. Studiju kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par aizskarto vai ar likumu aizsargāto tiesību aizsardzības mehānismiem, par prasības pieteikuma sastādīšanu un tā iesniegšanu tiesā, kā arī par tiesvedības procesu, tiesas nolēmumiem un to izpildi, starptautisko sadarbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par civilprocesa būtību, lomu mūsdienu sabiedrībā, veidota izpratne par civiltiesību attiecību noregulēšanu ar likumu reglamentēto tiesību aizsardzības mehānismu, mijiedarbību ar materiālajām un civilajām tiesību normām. Prasmes – brīvi orientēties civilprocesa tiesību normatīvos, izmantot avotus, aizsargāt pārkāptās civilās tiesības, sastādīt procesuālos dokumentus, aizstāvēt subjektu tiesu institūcijās. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās iemaņas patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskos faktus civilprocesā un ar to saistītajos normatīvos aktos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Civilprocess, tā būtība un principi.
2 Tiesas sastāvs.
3 Procesuālās sankcijas.
4 Lietas dalībnieki, to tiesības un pienākumi.
5 Pierādījumi civilprocesā.
6 Prasības tiesvedība.
7 Prasības celšana, nodrošināšana.
8 Civillietu iztiesāšana.
9 Spriedums un tiesas lēmums.
10 Atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas. Sevišķās tiesāšanas kārtība.
11 Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana apelācijas kārtībā.
12 Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana kasācijas kārtībā.
13 Šķīrējtiesa un tās darbība.
14 Tiesas spriedumu izpilde.
15 Piespiedu izpildes līdzekļu piemērošana.
16 Starptautiskais civilprocesuālā sadarbība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt apmeklētām lekcijām 80% apmērā. 3 kontroldarbi un 3 patstāvīgie darbi veido akumulējošu vērtējumu - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Civilprocesa likuma komentāri. Autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2016, 976 lpp.
2. Civilprocesa likums [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2018.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Latvijas Republikas Civillikums. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs: Tiesu namu aģentūra, 2017. 495 lpp.

Papildliteratūra

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 383 lpp.
2. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
3. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 439 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Jurista Vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis. ISSN 1691-2462.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienā “Tiesību zinātnes” un brīvās izvēles studiju kurss pārējām ESAF un VBF pamatstudiju programmām.