Kursa kods JurZ2005

Kredītpunkti 2

Tiesību pamati

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

author vieslekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Aizstātais kurss

JurZ2026 [GJUR2026] Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss studentiem sniedz vispārēju ieskatu tiesību pamatjautājumos. Studenti iegūst zināšanas un prasmes darba tiesībās, lietu tiesību vispārējos noteikumos, padziļināti apgūst ģimenes un mantojuma tiesiskos normatīvus. Studiju kurss palīdz orientēties īpašuma tiesību un saistību tiesību problemātikā mūsdienās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Spēj parādīt zināšanas un izpratni par svarīgākajiem tiesību pamatu jēdzieniem un kategorijām. (Kontroldarbs).
2. Spēj parādīt ģimenes tiesību un mantojuma tiesību jomu svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. (Kontroldarbs).
3. Spēj parādīt saistību un īpašuma tiesību svarīgāko kategoriju izpratni. (Kontroldarbs).
PRASMES
Profesionālās prasmes
1. Spēj patstāvīgi strukturēt studijas, atlasīt normatīvos aktus un rast problēmas risinājumus. (Lietišķā spēle).
2. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un, orientējoties teorētiskajā bāzē, risināt uzdevumus. (Patstāvīgais darbs).
Vispārīgās prasmes
1. Spēj strādāt individuāli un grupās, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, parādīt organizatoriskās spējas. Spēj atrast normatīvos aktus, tos pielietot un izdarīt secinājumus.( Diskusijas nodarbībās).
KOMPETENCE
1. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un izmantot juridisko informāciju un risināt praktiskas situācijas. (Grupu darbs).

2. Spēj kritiski analizēt situācijas, piedalīties tiesību normu interpretācijā un likuma jaunrades procesā studiju gaitā. (Noslēguma kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tiesību sistēma (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
2. Civiltiesību jēdziens un vieta tiesību sistēmā (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
3. Civiltiesiskās attiecības jēdziens. Civiltiesību subjekti, objekti (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
4. Ģimenes tiesības (2 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
5. Mantojuma tiesības (2 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
6. Lietu tiesības (2 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
7. Saistību tiesības (2 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
8. Saistības, kas rodas no kaitējuma nodarīšanas (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
9. Darba tiesības (2 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
10. Darba un atpūtas laiks (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
11. Darba samaksa (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
12. Darba kārtība (1 h praktiskie darbi).

13. Darba strīdi (2 h praktiskie darbi).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams uzrakstīt 3 kontroldarbus par studiju kursu tēmām, jāpiedalās lietišķajās spēlēs un grupu darbā.
Jābūt sekmīgi izpildītiem uzdevumiem praktiskajās nodarbībās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem nepieciešams sagatavot individuālo darbu, lai sekmīgi piedalītos lietišķajās spēlēs ” Darba tiesisko attiecību izbeigšana” un ” Laulāto mantas sadale”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā tiek vērtētas 4 aktivitātes:
1) 3 kontroldarbi – katrs no tiem 20% apjomā.

2) Noslēguma kontroldarbs ar visām tēmām 40% apmērā.

Pamatliteratūra

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.

2. Civillikums (1992): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2018.g.1.jūnijā]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418

Papildliteratūra

1. Administratīvā procesa likuma komentāri: A un B daļa. Sagatavoja autoru kolektīvs J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. 1058 lpp.
2. Civilprocesa likuma komentāri I daļa (1.–28. nodaļa). Sag. autoru kolekt. prof. K. Torgāna zinātn. red. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011. 546 lpp.
3. Dupate K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. Rīga: LBAS, 2011. 126 lpp.
4. Džugleja T. (2011) Tiesību pamati. Rīga: Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 207.lpp.
5. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005. 144 lpp.
6. Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”. 2003. 7.-121.lpp.
7. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 271.-289.lpp.
8. Līgumu rokasgrāmata. Rīga: SIA Dienas Bizness, 2008.
9. Neimanis J. (2004) Ievads tiesībās. Rīga: zv.adv. J.Neimanis, 214.lpp.

10. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais un papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv/
2. Specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Pieejams: www.jurista.vards.lv

3. Latvijas tiesu e-pakalpojumu mājas lapas adrese. Pieejams: www.manas.tiesas.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai "Ekonomika", nozares teorētiskais pamatkurss profesionālā bakalaura studiju programmai “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”,
Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” (e-studijas).