Kursa kods ETeh5007

Kredītpunkti 2

Mobilās tehnikas elektroiekārtas

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apgūstot kursu students gūst zināšanas par mobilās tehnikas elektroiekārtu uzbūvi, darbību, izmantotajiem elektroenerģijas avotiem, spriegumiem, strāvām un vadības signāliem. Tiek iepazīta elektronisko vadības bloku struktūra, sastāvdaļas un veicamās funkcijas, vadības algoritmi. Papildinātas zināšanas par elektronikas shēmu elementiem, mikrokontrolleru, mērīšanas pārveidotāju, izpildierīču un elektromotoru pielietojumu mobilajā tehnikā. Apskatītas arī iekšdedzes motoru, transmisijas, jūgvārpstas, balstiekārtas, bremžu, vilces un stabilitātes elektroniskās vadības sistēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Students iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izpratni par mobīlās tehnikas elektroiekārtu uzbūvi un ekspluatāciju, jaunākajiem tehniskajiem risinājumiem. Iegūtās zināšanas kalpo par pamatu turpmākajai praktiskajai darbībai un pētniecībai.
• Prasmes. Spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas mobīlās tehnikas elektroiekārtu darbības novērtēšanā, veikt eksperimentālos pētījumus, aprēķinus un analīzi. Spēj argumentēti izskaidrot un pamatot mobīlās tehnikas elektroiekārtu darba režīmus. Spēj izstrādāt elektroiekārtu izmēģinājumu eksperimentālo metodiku, apstrādāt un analizēt eksperimentos iegūtos rezultātus.
• Kompetence. Maģistrants spēj patstāvīgi noteikt un analizēt mobīlās tehnikas elektroiekārtu darbību un atteices cēloņus, pamatot pieņemtos lēmumus, izmantot citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas..

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mobilās tehnikas elektroiekārtu attīstības tendences.
2 Elektroenerģijas avoti, spriegumi, strāvas un vadības signāli.
3 Elektroniskie vadības bloki, struktūra, sastāvdaļas un veicamās funkcijas. Vadības algoritmi. Ieejas un izejas signāli.
4 Elektronikas shēmu elementi. Pasīvie elektronikas elementi, pusvadītāji, analogās un ciparu shēmas.
5 Mikrokontrolleru pielietojums mobilajā tehnikā, uzbūve un programmēšana.
6 Pārvietojuma, attāluma un paātrinājuma mērpārveidotāji.
7 Temperatūras, spiediena un gāzu sastāva mērpārveidotāji.
8 Gaisa caurplūdes mērītāji. Tilpuma un masas mērīšana. Ķermenis gaisa plūsmā.
9 Izpildierīces, elektromagnētiskie releji, vārsti, indukcijas spoles. Elektromotori izpildierīcēs un piedziņā.
10 Elektroniskās Otto motoru vadības sistēmas.
11 Elektroniskās dīzeļmotoru vadības sistēmas.
12 Transmisijas elektroniskā vadība. Automatizēta pārnesumu pārslēgšana. Jūgvārpstas vadība. Griezes momenta kontrole.
13 Balstiekārtas elektroniskā vadība. Augstuma regulēšana. Uzkares automātiskā vadība.
14 Bremžu elektroniskā vadība. ABS un bremžu vadības sistēma.
15 Vilces un stabilitātes vadības sistēma. Riteņu pretizbuksēšanas sistēma.
16 Diagnostikas iespējas. Universālais diagnostikas spraudnis.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi, izpildīts un aizstāvēts patstāvīgais darbs, sekmīgi uzrakstīti
kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 298 lpp.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.
3. Frohn M., Oberrthür M., u.c. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas (Galiņš A., Kaķītis A., Vārna A. tehn. red.). Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.
4. Automotive Handbook. 4th Edition. Robert Bosch GmbH, 1996. 892 p.

Papildliteratūra

1. Automotive Electrics Automotive Electronics. Plochingen: Robert Bosch GmbH, 2006. 503 p.
2. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp.
3. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini. Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

TF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātais kurss.