Kursa kods ETeh4054

Kredītpunkti 2

Elektroiekārtu montāža un remonts

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

author vieslekt.

Aleksejs Gedzurs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par elektroiekārtu montāžas un remonta metodēm. Sniegta pamatinformācija par elektroietaišu montāžas un remonta principiem, nosacījumiem, elementu apzīmējumiem shēmās un dabā. Kursā apskatītas gaisvadu, kabeļīniju, transformatoru apakšstaciju, zemēšanas un pārspriegumu aizsardzības iekārtu, iekštelpu elektroinstalāciju, elektromotoru un citu ierīču montāžas un remontu metodes; elektroiekārtu pirmsremonta diagnosticēšana, pēcremonta pārbaude, kā arī sniegta informācija par remonta un montāžas tehnoloģisko karšu izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par elektroiekārtu, ārējo elektrisko tīklu un ēku iekšējo elektroinstalāciju komponentu tehniskajiem parametriem, elektroiekārtu montāžas un remonta principiem un nosacījumiem;
• Prasmes elektroiekārtu, iekšējo un ārējo elektrisko tīklu ietaišu un ēku iekšējo elektroinstalāciju izveidošanā, piemērotu instrumentu un metožu izvēlē elektroiekārtu montāžas un remonta veikšanai;
• Kompetence atbilstošu elektroiekārtu elementu un tipveida slēgumu shēmu izvēlē; elektroiekārtu remontu un montāžas tehnoloģisko karšu izveidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Elektroiekārtu montāžas vispārīgie principi, nosacījumi un elementu apzīmējumi;
2 Vadu un kabeļu savienojumu izveidošana, vadu montāžas metodes;
3 Gaisvada līniju, t.sk., kailvadu, izolēto vadu un piekarkabeļu, elementu montāža;
4 Kabeļu līniju elementu montāža
5 Transformatoru apakšstaciju elementu montāža
6 Zemēšanas un potenciāla izlīdzināšanas iekārtu montāža;
7 Sadales un aizsardzības aparatūras, sekundāro komutācijas ķēžu montāža;
8 Elektroinstalācijas un montāžas prasībās fermās, dārzkopības un citos lauksaimniecības objektos.;
9 Elektroiekārtu bojājumi, remonta nepieciešamības pamatojums, remonta veidi un remonta cikls;
10 Elektroiekārtu diagnosticēšanas metodes, diagnosticēšana pirms un pēc remonta;
11 Gaisvadu līniju un zemēšanas un potenciāla izlīdzināšanas iekārtu remonta veidi, kompleksais remonts;
12 Kabeļlīniju diagnosticēšana, remonts un pēcremonta pārbaudes;
13 Transformatoru apakšstaciju un sadales iekārtu diagnosticēšana un remonts;
14 Elektroietaišu aizsardzības ierīču aprēķins, remonts, t.sk., kūstošo drošinātāju remonts;
15 Elektromotoru pirmsremonta diagnosticēšana, remonts, montāža un salāgošana ar piedzīto iekārtu;
16 Elektroietaišu montāžas un remonta organizācija, dokumentācija, remontu tehnoloģiskās kartes izstrāde
Bibliogrāfija:
Pamatliteratūra:

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi, kontroldarbi un patstāvīgie darbi. Gala vērtējums: ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve. LBN 261-07, Rīga, 2007. 24. lpp,
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. – 105 lpp,
3. Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija, LEK 002, Latvijas Elektrotehniskā komisija, 3. izdevums, 2011, 162. lpp.
4. Scaddan B. Electric wiring domestic, 2003. 124 lpp.

Papildliteratūra

1. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija, Mācību palīglīdzeklis. RVT, 1912, 107. lpp., tīmeklī: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.
2. Grunte U., Makreckis O. un Zacmanis V. Lietotāju un speciālo elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 1912, 107. lpp. tīmeklī: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/17.1ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.
3. Metodiskie norādījumi par drošības prasībām veicot elektromontāžas un ieregulēšanas darbus. Rīga: MN, 2005. 38 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) standarti, tīmeklī http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/normativie_dokumenti/lek_energostandarti, skatīts 12.01.2016.
2. Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes, katalogs, Jauda, 98.lpp. tīmeklī: http://www.jauda.com/uploads/files/category/Katalogs.pdf, skatīts 12.01.2016.
3. Vidsprieguma tehnikas katalogs, tīmeklī: SLO Latvia SIA, 36 lpp., https://www.slo.lv/upload/catalog/slo_katalogi/slo_vidsprieguma_katalogs_2014_web.pdf

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.