Kursa kods ETeh4052

Kredītpunkti 2

Elektrotehniskie materiāli

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par elektrotehniskajiem materiāliem, to fizikālajām, elektriskajām un ķīmiskajām īpašībām. Kursā apskatīta cieto, šķidro un gāzveida materiālu ieguve, pārstrāde un pielietošana elektroizolācijas, vadītāju un citu elektroiekārtu sastāvdaļu izgatavošanai. Studenti iegūst zināšanas par izolācijas materiālu, vadu materiālu, konstruktīvo materiālu pamata raksturlielumiem, kas nosaka to piemērotību vidēm ar augstu un zemu temperatūru un spēju izturēt ķīmisko iedarbību un mehāniskās slodzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - par elektrotehniskajiem materiāliem un izstrādājumiem, to mehāniskajām, termiskajām, elektriskajām un ķīmiskajām īpašībām
• prasmes - novērtēt elektrotehniskos materiālus un izstrādājumus attiecībā uz piemērotību vidēm ar augstu vai zemu temperatūru, un to spēju pretoties ķīmiskai vai mehāniskai iedarbībai.
• kompetence - izvēlēties elektrotehnisko materiālus un izstrādājumus dažādu elektroiekārtu komplektēšanai, ievērtējot materiālu piemērotību konkrētajiem ekspluatācijas apstākļiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Elektrotehnisko materiālu nozīme un klasifikācija.;
2 Gāzveida dielektriķi: īpašības, to caursite; dielektriskā permeabilitāte, pielietojumi;
3 Minerāleļļas un sintētiskie elektroizolācijas šķidrumi, to caursite;
4 Neorganiskie dielektriskie materiāli: vizla, kvarcs, talks; to īpašibas un pielietojums
5 Stiklveida un elektrokeramiskie materiāli: porcelāns, speciālie izolatori;
6 Organiskie dielektriskie materiāli: koks, dzintars, latekss; fizikālās, ķīmiskās īpašības, pielietojums.
7 Polimerizācijas procesā iegūstamie polimēri; orcelāns, speciālie izolatoru materiāli, karstumizturīgie keramiskie materi
8 Polikondensācijas procesā iegūstamie polimēri: rezolsveķi, gliftālsveķi, epoksīdsveķi.
9 Dielektriskās plastmasas: galvenās sastāvdaļas, izmantošana elektotehnikā.
10 Slāņainie plasti, kompaundi: iegūšana, īpašības, pielietojums;
11 Elektroizolācijas lakas un emaljas: elektroizolācijas īpašības, termoizturība,
12 Vadītāji materiāli: attīrīti metāli un sakausējumi, raksturlielumi,
13 Magnētiskie un ferromagnētiskie materiāli: raksturlielumi, izstrādājumi
14 Pusvadītāji, supravadītāji un optiskās šķiedras: īpašības, ekspluatācijas nosacījumi;
15 Saules enerģijas pārveidotāji, akumulatoru materiāli: īpašības, izstrādājumi un pielietojums,
16 Nanomateriāli un citi perspektīvi elektrotehniskie materiāli: īpašības, izstrādājumi un pielietojums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Plānā paredzēto laboratorijas darbu izstrāde, aizstāvēšana; kontroldarbu un patstāvīgo darbu sekmīga aizstāvēšana. Novērtējums: ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. I daļa. Vadītāju, magnētiskie un konstrukcijas materiāli. Rīga: RVT 2006. 173 lpp.
2. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. II daļa. Dielektriskie un pusvadītāju materiāli. Rīga: RVT 2006. 135 lpp.
3. Покровский Ф.Н.. Материалы и компоненты радиоэлектронных средств. Москва: Горячая линия-Телеком, 2005. 350 с.

Papildliteratūra

1. Elektrotehniskie materiāli: Mācību metodiskais līdzeklis. Sast. Plūme I. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
2. Transformatoru eļļu pārbaudes normas. LEK 118. Latvijas Elektrotehniskā komisija, 2014. 45 lpp.
3. Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) standarti. Pieejams: http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/normativie_dokumenti/lek_energostandarti.

Periodika un citi informācijas avoti

1. SIA Žurnāls "Enerģija un pasaule". Izd.: VAS LATENERGO un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība. ISSN: 1407-5911
2. Journal "Materials Science Forum". ISSN: 0255-5476.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķās enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.