Kursa kods ETeh2015

Kredītpunkti 3

Elektrotehnika un elektronika

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums19.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Vitālijs Osadčuks

Dr. sc. ing.

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

author vieslekt.

Aldis Lojāns

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst: elektrisko ķēžu pamatlikumus; maiņstrāvas pamatjēdzienus; grafoanalītiskās metodes; elektriskos mērījumus; transformatorus un elektroapgādi; elektriskās gaismas, siltuma un mehāniskās enerģijas avotus; elektroiekārtu vadības un aizsardzības aparatūru; elektronikas elementus - diodes, tranzistorus, fotopārveidotājus; taisngriežus, pastiprinātājus, svārstību ģenerātorus; impulsu tehniku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Zināšanas – par elektrotehnikas elementu uzbūvi, īpašībām, raksturlīknēm, pielietojumu un izmantošanu elektroenerģijas ģenerēšanas, pārvades un patērētājiekārtās;
2) prasmes – tipveida elektrisko slēgumu izveidē, prasmes veikt elektrotehnikas shēmu inženiertehniskos aprēķinus;
3) kompetence – orientēties elektrotehnikas elementu tehniskajos parametros, izvēlēties atbilstošus elektrotehnikas elementus un tipveida slēgumus elektrotehnikas uzdevumu risināšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija.
2 Elektrisko ķēžu raksturlielumi, pamatlikumi un elektroiekārtu darba režīmi.
3 Elektrisko ķēžu aprēķina metodes. Magnētiskās ķēdes. Elektromagnētiskā indukcija.
4 Sinusoidāla maiņstrāva - tās ģenerēšana un raksturlielumi.Līniju un vektoru diagrammas.
5 Maiņstrāvas ķēžu elektriskās pretestības un jaudas jēdzieni. Jaudas koeficients.
6 Maiņstrāvas jauda. Trīsfāzu sistēmas.
7 Trīsfāzu elektriskās sistēmas. Trīsfāzu eds ģenerēšana un raksturlielumi.
8 Zvaigznes un trīsstūra slēgumi. Trīsfāzu jaudas jēdziens.
9 Transformators.
10 Asinhronās mašīnas uzbūve, darbības princips un mehāniskā raksturlīkne.
11 Elektroiekārtu aizsardzība. Elektriskie tīkli. Jēdziens par elektroapgādi.
12 Pusvadītāju diodes un bezkontaktu komutācijas iekārtas. Maiņstrāvas taisnošanas iekārtas. Filtri.
13 Tranzistori. Tranzistorpastiprinātāji.
14 Elektromagnētisko svārstību ģeneratori.
15 Fotoelektriskās iekārtas.
16 Impulsu tehnikas iekārtas. Loģiskie elementi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti kontroldarbi, laboratorijas darbi un patstāvīgie darbi.

Pamatliteratūra

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Jelgava: LLU, 2008. 78 lpp.
2. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
3. Lagzdiņš Ģ.E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 217 lpp.
4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: mācību līdzeklis lietišķajā elektronikā. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

Papildliteratūra

1. Raņķis I., Žiravecka A. Industriālās elektronikas pamati. Rīga: RTU, 2007. 212 lpp.
2. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Tehn. red. A. Galiņš, A. Kaķītis, A. Vārna. Valmiera: VPIC izd., 2003. 512 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Журнал «РАДИО» ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/
2. Журнал «Современные технологии автоматизации» ISSN 0206-975Х. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: http://www.cta.ru/

Piezīmes

Kurss iekļauts TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā, un profesionālā bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā (pilna laika studijās).