Kursa kods ETeh1001

Kredītpunkti 2

Elektrotehnikas pamati

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ilmārs-Žanis Klegeris

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Fizi2014, Fizika I

Mate4019, Matemātika I

Mate4020, Matemātika II

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti gūst zināšanas par līdzstrāvas, magnētisko un maiņstrāvas ķēžu raksturlielumiem un pamatlikumiem, elektrisko mērinstrumentu sistēmām, elektriskās mērīšanas metodēm. Studiju kursā tiek apgūti transformatora, asinhronā dzinēja, līdzstrāvas mašīnas, elektrisko gaismas avotu uzbūve un darbības principi, elektriskie siltuma avoti, to ekspluatācijas nosacījumi, modifikācijas, izvēle. Tiek apgūti elektropiedziņas vadības un aizsardzības aparatūras izvēles principi, apgaismes aprēķina metodes, elektrodrošība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: vispārīgos elektrotehnikas pamatus, orientēties elektrisko mērījumu metodēs, zināt ražošanā izmantojamo elektrisko iekārtu, uzbūves, darbības un izvēles principus – laboratorijas darbi, kontroldarbi.
Spēj: veikt vienkāršotu elektroiekārtas un tās darba režīmu izvēli; veikt elektropievada un apgaismojuma veida un galveno parametru izvēli – laboratorijas darbi, kontroldarbi.
Kompetences: novērtēt elektroiekārtas veida un darba režīmu atbilstību nepieciešamajiem nosacījumiem - laboratorijas darbu izpildes un laboratorijas darbu aizstāvēšanas kvalitāte, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Līdzstrāvas elektriskās ķēdes.
2. Elektrisko ķēžu darba režīmu analīze.
3. Magnētiskās ķēdes.
4. Maiņstrāvas elektrisko ķēžu jēdziens un raksturlielumi - 3h
5. Elektriskā pretestība un jauda.
6. Trīsfāzu sistēmas.
7. Zvaigznes un trīsstūra slēgumi - 2h
8. Elektrisko lielumu mērīšana - 2h
1.kontroldarbs. Elektrotehnikas pamatlikumi, raksturlielumi un sakarības.
9. Transformators un elektroapgāde.
10. Asinhronās mašīnas uzbūve un darbība.
11. Asinhrono motoru raksturlīknes, vadība un aizsardzība.
12. Līdzstrāvas mašīnu uzbūve un darbība.
13. Elektriskie gaismas avoti.
14. Apgaismojuma aprēķins.
15. Elektriskie siltumenerģijas avoti.
16. Elektrodrošība.
2.kontroldarbs. Elektrotehnisko iekārtu uzbūves un darbības pamati. Gaismas tehnika.
Laboratorijas darbi: Maiņstrāvas 1-fāzes un 3-fāžu ķēdes, to parametri - 7 h
Laboratorijas darbi: Transformators, asinhronais motors, elektropiedziņa - 9 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Abiem kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem, visiem laboratorijas darbiem nostrādātiem un aizstāvētiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja students pietiekamā apjomā un kvalitātē apguvis studiju kursu, par ko liecina aizstāvētie laboratorijas darbi un sekmīgi uzrakstītie kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 81 lpp. 2. Lagzdiņš Ģ. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 220 lpp.

Papildliteratūra

1. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 517 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls.ISSN 1407-8589

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts PTF Pārtikas produktu tehnoloģijas, kā arī TF Mājas vides bakalaura studiju programmās.