Код курса Ekon3084

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчики курса

author

Zane Vītoliņa

author

Baiba Kizika

Учебная литературa

1. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010, 254 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.
3. Šenfelde M. Makroekonomika. 3. izd. Rīga: RTU, 2009, 242 lpp.
4. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 432 lpp.

Дополнительная литература

1. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010, 192 lpp.
2. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2007, 219 lpp.
3. Mankiw N.G., Taylor M.P. Economics. Andover [etc.]: Cengage Learning/South-Western, 2010, 916 p.

Периодика и другие источники информации

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.
3. LD: Lietišķā Diena, Rīga: Laikraksts Diena. ISSN 1691-3493.