Kursa kods Ekon2122

Kredītpunkti 4

Statistika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareStatistika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Anda Vītiņa

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas statistikas teorijā, statistikas darba organizācijā Latvijā un Eiropas Savienībā. Studenti gūst praktiskas iemaņas statistiskās informācijas vākšanā, sakopošanā, grupēšanā un datu apstrādē. Patstāvīga uzdevumu risināšana, atbilstoši tēmai aprēķinot dažādus sociāli ekonomiskos statistikas rādītājus un, analizējot iegūtos rezultātus, attīsta studenta analītiskā darba prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Zina un izprot statistikas datu būtību, jēdzienus un iegūšanas veidus – patstāvīgais darbs.
2.Zināšanas un izpratne par statistisko datu un statistisko metožu pielietojumu uzņēmumu un organizāciju darbības analīzē, valstī notiekošo sociāli ekonomisko procesu pētīšanā – praktiskie darbi ar uzdevumu risināšanu.
3.Zināšanas par statistiskajiem rādītājiem un to pareizu pielietojumu – kontroldarbs: tests un uzdevumi ar aprēķiniem.
4.Spēj argumentēti un pamatoti interpretēt statistiskos rādītājus – praktiskie darbi.
5.Spēj argumentēti izskaidrot un pamatot novērošanas un grupēšanas rezultātā iegūtos datus dažādu statistisko rādītāju aprēķināšanā-praktiskie darbi.
6.Spēj patstāvīgi pielietot dažādus statistiskos rādītājus-kontroldarbs: tests un uzdevumu risināšana.
7.Spēj atbildīgi plānot veicamos uzdevumus, prezentēt veikto pētījumu un aprēķinu rezultātus – individuāli sagatavota pētījuma prezentācija.

8.Pielietojot apgūtās statistiskās metodes, patstāvīgi spēj iegūt nepieciešamos datus uzņēmumā/nozares līmenī un aprēķināt statistiskos rādītājus, kā arī interpretēt savstarpējās sakarības – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Statistikas darba organizācija Latvijā. Statistiskā novērošana – datu vākšana, novērošanas metodoloģisko jautājumu risināšana( lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
2. Statistiskā grupēšana – grupēšanas pazīmes izvēle un grupu skaita noteikšana (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi - 2 stundas).
3. Statistiskā grupēšana, rezultātu interpretācija( lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
4. Tabulu veidošana, datu grafiskā attēlošana( lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
5. Absolūto un relatīvo lielumu aprēķināšana (lekcija – 4 stundas, praktiskie darbi - 2 stundas).
6. 1.kontroldarbs. Tests un uzdevumi par tēmām: statistikas priekšmets, absolūtie un relatīvie rādītāji (2 stundas).
7. Vidējo lielumu aprēķināšana (lekcija – 4 stundas, praktiskie darbi – 4 stundas).
8. Statistiskie sadalījumi. Variācijas rādītāji nesagrupētiem un sagrupētiem datiem (lekcija – 3 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
9. Savstarpējo sakarību analīze. Izlases lieluma noteikšana, izlases novērošanas kļūdas (lekcija – 3 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
10. 2.kontroldarbs. Tests un uzdevumi par tēmām: vidējie lielumi, savstarpējo sakarību statistiskā analīze (2 stundas).
11. Dinamikas rindu analīze. Sezonālo svārstību pētīšana (lekcija - 3 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
12. Dinamikas rindu izlīdzināšana (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
13. Individuālie un kopindeksi. Vidējie indeksi (lekcija – 3 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
14. Indeksu metodes izmantošana uzņēmuma darbības analīzē (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi - 2 stundas).

15. Patstāvīgā darba prezentācija. Pētījums: statistiskā analīze par uzņēmuma (nozares) darbību (2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jākārto eksāmens par studiju kursā apgūtajām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru, risinot uzdevumus. Gatavoties kontroldarbiem un eksāmenam. Izstrādāt patstāvīgo darbu, veicot izvēlētas nozares vai uzņēmuma darbības statistisko analīzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Statistikas priekšmets. Absolūtie un relatīvie lielumi. Kontroldarbs-tests un uzdevumi ar aprēķiniem – īpatsvars ko kopapjoma 15%
2. Vidējie lielumi. Kontroldarbs - tests un uzdevumi ar aprēķiniem – īpatsvars 15% no kopapjoma
3. Nozares vai uzņēmuma darbības statistiskā analīze. Individuāli sagatavota pētījuma prezentācija – īpatsvars 20% no kopapjoma
4. Praktiski risināmi uzdevumi (dažādas tēmas). Aprēķini. – īpatsvars 10% no kopapjoma
5. Eksāmens – īpatsvars 40% no kopapjoma.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 327 lpp.
2. Orlovska A. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2012. 191 lpp.
3. Orlovska A., Jurgelāne I. Ekonomiskā statistika. Rīga: RTU, 2016. 155 lpp.
4. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003. 267 lpp.
5. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
6. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005. 92 lpp.
7. Ефимова М.Р. Статистика. Москва: Инфра-М, 2006. 335 c.
8. Рогатных Е.Б. Элементарная статистика. Москва: Экзамен, 2006. 158 с.

Papildliteratūra

1. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 116 lpp.
2. Krastiņš O. Ekonometrija. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003. 207 lpp.
3. Krastiņš O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga: Zvaigzne, 1985. 435 lpp.
4. Statistikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274749-statistikas-likums
5. Freedman D., Pisani R., Purves R., Adhikari A. Statistics. 2nd ed. New York; London: W.W.Norton and Co, 1991. 514 p.
6. Freedman D., Pisani R., Purves R., Statistics. New York; London: W.W.Norton and Co, 1980. 506 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. CSP mājas lapa. Pieejams: http://www.csb.gov.lv
2. EM mājas lapa. Pieejams: http://www.em.gov.lv
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Statistika. Pieejams: http://www.fktk.lv
4. Lursoft datu bāzes. Pieejams: http:// www.lursoft.lv
5. EUROSTAT datu bāzes un publikācijas. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat
6. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
7. Latvijas Avīze: dienas laikraksts: ISSN 1407-3331

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika”
Vispārizglītojošais studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”