Kursa kods Ekon2117

Kredītpunkti 2

Makroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMakroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums27.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības makroekonomikas līmenī; apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas, veikt makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām, pamatojoties uz iegūtām zināšanām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – apgūti teorētiskie pamatprincipi un ekonomiskās likumsakarības makroekonomikas līmenī. Izpratne par fiskālo un monetāro politiku, tautsaimniecību raksturojošiem pamatrādītājiem un iedzīvotāju labklājības līmeni raksturojošiem rādītājiem. Prasmes – veikt makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām. Kompetence – spēja formulēt, aprakstīt un analizēt tautsaimniecības attīstības kopsakarības, izdarīt argumentētus secinājumus un izstrādāt uzņēmuma tālākas darbības priekšlikumus, pamatojoties uz makroekonomiskajām likumsakarībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Makroekonomika - mērķi un pamatproblēmas.
2 Nacionālie konti, to aprēķināšana.
3 Ekonomikas cikliskā attīstība.
4 Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums.
5 Makroekonomiskais līdzsvars.
6 Ekonomiskā izaugme.
7 Nominālie un reālie rādītāji.
8 Monetārā politika.
9 Banku sektors, kredīti.
10 Nauda.Naudas agregāti.
11 Naudas pieprasījums un piedāvājums.
12 Investīcijas.
13 Nodarbinātība un bezdarbs.
14 Inflācija - cēloņi un sekas.
15 Fiskālā politika.
16 Starptautiskā tirdzniecība - eksports, imports.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem jāsagatavo 5-7 min PowerPoint prezentācija par kādu aktuālu Latvijas tautsaimniecības problēmu, sekmīgi jānostrādā praktiskās nodarbības par Latvijas makroekonomisko situāciju raksturojošo rādītāju aprēķināšanu un analīzi. Rakstisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. - 360 lpp.
2. Šenfelde M. Makroekonomika, 3. izd. Rīga: RTU, 2009. - 241 lpp.
3. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007. - 182 lpp.
4. Počs R., Ozoliņa V. Makroekonomisko procesu modelēšana: lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2007. - 75 lpp.

Papildliteratūra

. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007. - 454 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009. - 224 lpp.
3. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. - 192 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss LLU ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.