Kursa kods Ekon2045

Kredītpunkti 2

Grāmatvedības pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anastasija Svarinska

Mg. oec.

Kursa anotācija

Uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamo ekonomisko informāciju pēc noteiktas sistēmas uzkrāj, veido un glabā uzņēmuma grāmatvedība. Tās organizācija visās tautsaimniecības nozarēs un uzņēmumos balstās uz zinātniski izstrādātas un praksē pārbaudītas metodoloģijas. Metodoloģijas teorētiskais pamatojums un grāmatvedības objektu raksturojums sastāda studiju kursa „Grāmatvedības pamati" būtību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par grāmatvedības būtību un uzdevumiem, par saimniecisko līdzekļu un avotu klasifikācijas saistību ar grāmatvedības bilanci, kontiem un divkāršo ierakstu, dokumentāciju un inventarizāciju. Prasmes – iegūst izpratni par grāmatvedības sistēmas būtību un īpatnībām. Apgūst grāmatvedības metodes paņēmienus un iepazīstas ar to praktisku pielietojumu. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas par grāmatvedības nozīmīgumu un prasmes grāmatvedības datu sistemātiskai izmantošanai komercdarbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Grāmatvedību reglamentējošie likumi
2 Grāmatvedības datu izmantotāji
3 Saimniecisko līdzekļu un finansēšanas avotu klasifikācija
4 Grāmatvedības metodes paņēmienu raksturojums
5 Grāmatvedības bilances uzbūve un posteņu raksturojums
6 Saimniecisko operāciju ietekme uz bilances posteņu izmaiņām
7 1.kontroldarbs: Līdzekļu un avotu klasifikācija, grāmatvedības bilance
8 Grāmatvedības kontu uzbūve un ierakstu saturs
9 Bilances un operāciju kontu savstarpējā sakarība
10 Divkāršais ierakts, kontu korespondence un kontu plāns
11 Sintētisko un analītisko kontu raksturojums
12 Grāmatvedības dokumentu jēdziens, klasifikācija, tiem izvirzītās prasības
13 Grāmatvedības reģistru jēdziens, klasifikācija, tiem izvirzītās prasības
14 2. kontroldarbs: Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts, dokumentācija
15 Grāmatvedības organizācijas dokumentu apraksts
16 Gada pārskata raksturojums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaites atzīmi veido kontroldarbu vidējais novērtējums (ballēs) un praktisko darbu izpildes kvalitātes vērtējums.

Pamatliteratūra

1. Beļavska L. Grāmatvedības pamati. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2007. 250 lpp.
2. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
3. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2009. 100 lpp.
4. Tīse L. Grāmatvedība. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 87 lpp.

Papildliteratūra

1. Likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem"[tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66461
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.585. Pieņemti: 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=80418
3. Likums "Par grāmatvedību" [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: SIA Masts, 2005-. ISSN 1025-8922.
3. Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: SIA Izdevniecības centrs Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.

Piezīmes

Nozares studiju kurss EF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Komerczinības”