Код курса Citi6013

Кредитные пункты 16

Общее количество часов640

Количество часов самостоятельной работы студента640

Дата утвеждения курса27.02.2017

Разработчик курса

author

Linards Sisenis

Учебная литературa

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383

Дополнительная литература

1. Nozares zinātniskā literatūra.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.