Kursa kods Citi1014

Kredītpunkti 2

Ievads studijās

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studentiem tiek sniegts priekšstats un zināšanas par augstāko izglītību, studiju procesu un studiju vidi universitātē un fakultātē, palīdzot veiksmīgi uzsākt studijas, īpašu uzmanību pievēršot augstākās izglītības attīstībai pasaulē, Latvijā un LLU, studiju programmu attīstībai, studiju procesa organizācijai un studentu dzīves daudzveidībai, tiek izklāstīti jautājumi par Lauksaimniecības enerģētikas studiju programmas saturu un sagaidāmajiem studiju rezultātiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par augstākās izglītības un studiju būtību, līmeņiem un modeļiem; LLU, Tehniskās fakultātes un Lauksaimniecības enerģētikas studiju programmas attīstības vēsturi; studiju programmas saturu un sagaidāmajiem studiju rezultātiem, studiju procesa organizāciju.
• Prasmes pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai.
• Kompetence studiju procesa pamatprincipu novērtēšanā studiju uzsākšanā Lauksaimniecības enerģētikas studiju programmā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augstākās izglītības pamati, attīstības vēsture un tendences pasaulē, ES, Latvijā, LLU un TF.
2 Latvijas Lauksaimniecības universitātes tapšana, attīstība un studiju piedāvājums.
3 Tehniskā fakultāte, tās attīstība un studiju piedāvājums.
4 Studiju vide fakultātē, studiju un pētniecības laboratorijas.
5 Studiju normatīvā bāze, Augstskolu likums, izglītības valsts standarti. LLU Studiju nolikums, studiju līgumi.
6 LLU Fundamentālā bibliotēka, informācijas meklēšana bibliotēkā.
7 LLU un pils vēsture, LLU un pils muzeji.
8 LLU pētnieciskā darbība, Zinātniskās darbības likums.
9 Inženiera profesijas un darba būtība, inženieru tipi, zinātniskā darba būtība un atšķirība no inženiera darba.
10 Studiju darbi, to izpildes un noformēšanas nosacījumi.
11 Studiju organizācija fakultātē.
12 Rotācija uz valsts finansētajām studiju vietām, noteikumi, pieteikšanās kārtība
13 Stipendijas LLU (valsts un vārdiskās), iespējas, noteikumi, pieteikšanās kārtība.
14 Lauksaimniecības enerģētikas studiju programmas vēsture, absolventu darba iespējas, izcilākie absolventi.
15 Lauksaimniecības enerģētikas studiju programmas saturs, plāns, realizācija.
16 Lauksaimniecības enerģētikas studiju programmas apakšspecializācijas iespējas, prakšu un pārbaudījumu organizācija.
Bibliogrāfija:

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti trīs patstāvīgie darbi un eseja par iespaidiem studiju pirmajā semestrī.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Studiju ceļvedis [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/?mi=90
2. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=42210
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv

Papildliteratūra

1. LLU Tehniskā fakultāte [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tf.llu.lv
2. LLU Tehniskā fakultāte. Sast. K.Vārtukapteinis. 12. pārstr. un papild. izd. Jelgava: LLU, 2013. 136 lpp. Pieejams arī:http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=26
3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte: no Rīgas Politehnikuma Lauksaimniecības nodaļas (1863) līdz mūsdienām - 150./ Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2013. 457 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Izglītība un Kultūra: profesionāls laikraksts. ISSN 1407-4036.
2. Enerģija un Pasaule: žurnāls. ISSN 1407-5911. Pieejams arī: http://www.eunp.lza.lv/index.php?mylang=latvian

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā.