Kursa kods BūvZP025

Kredītpunkti 2

Mērniecība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Bīmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti veic uzmērāmās meža ceļa joslas rekognoscēšanu, uzmērīšanas pamatojuma izveidošanu ar teodolītgājiena un GP metodi, veic ceļa joslas topogrāfisko uzmērīšanu mērogā 1: 500, izmantojot optiskos teodolītus un elektroniskos tahimetrus. Veic ceļa trases nospraušanu apvidū, trases piketāžu, līkņu nospraušanu un trases garenprofila un šķērsprofilu uzmērīšanu, apgūst virsmas nivelēšanas metodes, iepazīstas ar vienfrekvenču GP uztvērēju un tā pielietošanu meža uzmērīšanas darbos, iepazīstas ar citām uzmērīšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par ģeodēzisko instrumentu pārbaudi un regulēšanu, ģeodēzisko mērījumu veidiem un to izpildi, uzmērīšanas metodēm un ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi.
• Prasmes teorētiskās zināšanas lietot praktiski ( veikt situācijas un reljefa uzmērīšanu pēc dažādām metodēm, novērtēt iegūto mērījumu precizitāti, apstrādāt mērījumu rezultātus un sastādīt situācijas, reljefa un topogrāfisko plānu), strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu žurnālus, plānus, profilus un citus dokumentus atbilstoši prasībām.
• Kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama vajadzīgo mērniecības darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei, izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes un izprast turpmākas izglītošanās nepieciešamību, nes atbildību par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Instrumentu pārbaudes, uzmērīšanas pamatojuma ierīkošana, leņķu un attālumu mērīšana.
2 Topogrāfiskā uzmērīšana ar optisko teodolītu un tahimetru, ceļa trases uzmērīšana, iepazīšanās ar GP metodi u.c.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotam mērniecības teorētiskajam kursam, katru dienu jāpiedalās praksē un jāizpilda visi plānotie darbi, jānokārto prakses ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I; Mērniecība II. Jelgava: LLU, 2004. Mācību līdzeklis.
3. Helfriča B. Mērniecība III. Jelgava: LLU, 2005. Mācību līdzeklis.

Papildliteratūra

1. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2012. 32 lpp.

Piezīmes

Obl.: prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris".