Kurs-Code BūvZ4111

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)01.03.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilmārs Preikšs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne. 1993. 446 lpp.
2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8
3. Chudley R., Roger Greeno R. Advanced Construction Technology. I4th edition. Harlow, England: 2006. 632 p. ISBN-13 978-0-13-201985-9
4. Стаценко А.С., Тамкович А.И. Tехнология и организация строительного производства: Учеб. пособие. 2-е изд. Минск.: Выш. шк.. 2002. 367 с. ISBN 985-06-0741-6

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Peurifoy R., Schexnayder C.I., Shapira A. Construction Planning, Equipment and Methods. 7th edition. NY: McGraw-Hill, 2006.
3. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008
3. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 06.05.2016.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi