Kursa kods BūvZ4074

Kredītpunkti 2

Būvdarbu tehnoloģija I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mareks Pavārs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ3009, Būvmašīnas

BūvZ3016, Būvdarbu procesi

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt informāciju par būvobjektā notiekošiem celtniecības procesiem un to savstarpējo saistību; dažādu konstrukciju izbūvei lietojamām tehnoloģijām. Aplūkot būvniecības darbu organizācijas metodes un spēkā esošo normatīvo bāzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs nostiprinātas, paplašinātas un sistematizētas teorētiskās un praktiskās zināšanas un izpratne par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā. Kontroldarbs. Iegūtas nepieciešamās prasmes izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos. Praktiskie darbi. Būs kompetence - spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju.Praktiskie darbi. Ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Būvniecības organizācijas un būvdarbu veikšanas projektu projektēšana.
2. Būvniecības ģenerālā plāna projektēšana.
3. Kalendāra plāna izstrādes metodika
4. Pagaidu ēku, ceļu projektēšana. Būvlaukuma apgāde ar ūdeni un elektrību’.
5. Darbietilpību un dienu skaita aprēķins.
6. Pāļu pamatu tehnoloģijas.
7. Monolītā dzelzsbetona konstrukciju būvniecības tehnoloģijas.
8. Veidņu sistēmas un to izvēles kritēriji.
9. Jaunas tendences monolītā dzlzsbetona tehnoloģijā (bubbledeck, pēcsaspriegtais betons).
10. Augstceltņu būvniecības īpatnības.
11. Saliekamo konstrukciju montāža.
12. Montāžas mehānismu izvēles metodika un aprēķins.
13. Gaisa konstrukciju tehnoloģija un būvniecības process.
14. Demontāžas darbu tehnoloģijas (mehāniskā, ķīmiskā, hidrauliskā).
15. Celtniecības darbi uz ūdens.

16. Būvdarbu kvalitāte un kontrole.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 80% no visām nodarbībām.
Jābūt iesniegtam praktisko darbu projektam, sekmīgi nokārtotam kontroldarbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi veikt darbu veikšanas projektu, aprēķinot nepieciešamo betona, stiegrojuma un veidņu daudzumu, veikt nesošo un norobežojošo konstrukciju daudzuma aprēķinu, izvēlēties celtni ar grafisko metodi, veikt darbietilpības aprēķinu un sastādīt kalendāro plānu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par kursa plānā aplūkotajiem jautājumiem (atbildot uz kontroljautājumiem).

Pamatliteratūra

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp. ISBN 978-9984-32-149-3. 2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006. 3. Казаков Ю.Н., Рафальский Ю.Е. Новые зарубежные строительные технологии. Москва, 2007. 4. Fjodorova S., Gusta S. Metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai priekšmetā "Būvniecības plānošana un organizēšana". Rīga: RTU, 2010. 33 lpp. ISBN 978-9934-10-084-0

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014.[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572 2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069

Periodika un citi informācijas avoti

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss - Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība