Код курса BūvZ3101

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций16

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса13.05.2014

Разработчик курса

author

Vilis Upīte

Предварительные знания

Arhi1020,

Arhi2050,

BūvZ1016,

HidZ2005,

MašZ2010,

Учебная литературa

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, LIF, 2008. 184 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp.

Дополнительная литература

1. Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius, Supernamai, 2017. ISBN 978-609-959-3-7 2. Profesijas standarts. Reģistrācijas numurs PS 0040 Profesija Sanitārtehnisko iekārtu montētājs. Tiešsaiste. Pieejams: http://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/sanitarteh_iekartu%20montetajs.pdf 3. Tilgalis Ē. Aku ierīkošana un ekspluatācija. Rīga: Avots, 1991. 176 lpp.

Периодика и другие источники информации

Pieejamā nozares informācija internetā, būvniecības izstāžu materiāli.