Kursa kods Arhi3081

Kredītpunkti 4

Arhitektūra I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1032, Digitālie rīki ainavu projektos

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Arhi1036, Ainavu mācība

Arhi2075, Ainavu arhitektūras projektu grafika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis iegūt izpratni par vienģimenes dzīvojamās ēkas projektēšanas pamatprincipiem, atrisinot teritorijas organizāciju, apjomu kompozīciju, funkcionālos un ekoloģiskos jautājumus, rezultātā radot arhitektoniski izteiksmīgu, vietējiem dabas un klimatiskajiem apstākļiem atbilstošu objektu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: par vienģimenes dzīvojamās ēkas projektēšanas principiem, būvprojektu grafisko materiālu izstrādi, iegūto izejmateriālu izmantošanu arhitektūras projektēšanas darbā.
•Prasme: telpiski domāt, izstrādāt būvprojektus, korekti izstrādāt būvprojekta vispārīgo daļu, paskaidrojuma tekstus.
•Kompetence: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie un spēja izstrādāt tehniskām prasībām atbilstošus vienģimenes dzīvojamās ēkas būvprojektus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projektējamās teritorijas apsekošana, atbilstošu teritorijas analīžu veikšana un inventarizācija.
2 Labās prakses piemēru analizēšana, atbilstoši projektējamās teritorijas specifikai.
3 Teritorijai atbilstošo normatīvo dokumentu apzināšana un izpēte.
4 Galveno projektēšanas pamatprincipu apgūšana un konceptuālo skiču izstrāde.
5 Konceptuālo skiču, idejas prezetēšana, izmantojot dažādus uzskates materiālus.
6 Arhitektūras apjoma projektēšanas pamatprincipi un sastāvs.
7 Arhitektūras apjoma projektēšana.
8 Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu elementu atlasīšana un/vai projektēšana.
9 Elementu izvēles pamatojuma skaidrojums, izmantojot dažādus uzskates materiālus.
10 Arhitektūras apjoma detalizēta izstrāde (pamatu, pārsegumu, stāvu, jumta plāni, griezumi).
11 Teritorijas sadaļas detalizēta izstrāde (ģenerālplāns, vertikālā plāna izstrāde).
12 Arhitektūras sadaļas specifikāciju izstrāde.
13 Paskaidrojuma raksta izstrāde.
14 Arhitektūras apjoma grafiskā noformējuma skate.
15 Pirmsaizstāvēšana, būvprojekta prezentēšana un diskusijas.
16 Gala prezentācija, būvprojekta nodošana un diskusijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Neufert E. and P. Architects’ Data. 3rd Edition. Padstow, Cornwall: Blackwell Publishing, 2006. 636 p.
2. Bell J. 21st Century House. London: Laurence King Publishing Ltd., 2006. 256 p.
3. Lynch K. A. Theory of Good City Form. Cambridge, Massachusetts and London: The MIT, Press,1986. 264 p.
4. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA „Tehniskā grāmata”, 2006. 264 lpp.

Papildliteratūra

1. Strautmanis I. Dialogs ar telpu. Rīga: Liesma, 1977. 136 lpp.
2. Pople N. Small Houses. London: Lawrence King, 2005. 208 p.
3. Family Houses. Maisons Unifamiliares / Einfamilienhäuser. Köln: taschen, 2005. 383 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.