Kursa kods Arhi2081

Kredītpunkti 5

Privātmāju teritorijas

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Arhi1034, Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture I

Arhi1036, Ainavu mācība

Arhi2062, Apstādījumi I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2070, Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture II

Arhi2071, Ainavu arhitektūras projektu grafika I

Arhi2082, Apstādījumi II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt privātmāju teritoriju projektēšanu galvenos pamatprincipus. Studiju kursa ietvaros tiks aptvertas: tēmas analīze, inventarizācija, likumdošana, plānošanas principi, apzīmējumi, augi, augsnes, elementi, ceļi, laukumi, apsaimniekošana, vertikālais plānojums, arhitektūra un vides pieejamība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: par attiecīgo teritoriju izpēti no dažādiem aspektiem, specifiskajiem projektēšanas principiem un labās prakses piemēriem.
•Prasme: salīdzināt dažādu risinājumu variantus, projektēt teritoriju atbilstoši tās funkcijām un specifiskajiem mērķiem.
•Kompetence: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie, kā arī plānot paredzamos apsaimniekošanas darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Teritorijas apsekošana, inventarizācija. Esošie apstakļi, kokaugi, elementi.
2 Labās prakses piemēru apsekošana dabā, atbilstoši projektējamās teritorijas specifikai.
3 Teritorijai atbilstošo normatīvo dokumentu apzināšana.
4 Teorētiska pasaules labās prakses apzināšana privātdārzu plānošanā.
5 Galveno plānošanas principu apgūšana privātmājas dārzām. Kompozicija. Funkcija. Pirmās skices izstrāde.
6 Skices idejas prezentēšana, izmantojot dažādus uzskates materiālus.
7 Privātmāju apstadijumi.
8 Privātmāju arhitektūras apjomu projektēšana. Stilistika.
9 Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu elementu atlasīšana un/vai projektēšana.
10 Elementu izvēles pamatojuma skaidrojums, izmantojot dažādus uzskates materiālus.
11 Pamata plāna koncepcijas detalizēta izstrāde.
12 Vertikālā plānojuma izstrāde.
13 Apsaimniekošanas plāna izstrāde.
14 Paskaidrojuma raksta izstrāde.
15 Pirmsaizstāvēšana un diskusijas.
16 Gala prezentācija un vertējums. Darba aizstavešana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Harris C. Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
2. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Latvijas universitāte. Akadēmiskais apgāds, 2006. 448 lpp.
3. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.
4. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p

Papildliteratūra

1. Lasis A. Mazdārziņu apstādījumi. Rīga: Zvaigzne, 1984. 223 lpp
2. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.
3. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington, 1996. 80 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rubene S. Daiļdārzu avīze II. Lauku avīzes tematiskā avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2002. 61 lpp.
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.