Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса SpoZ2001
Кредитные пункты 1
Кредитные пункты ECTS 1.50
Общее количество часов 40
Kоличество часов лекций 2
Kоличество часов семинаров и практических занятий 30
Количество часов самостоятельной работы студента 8
Дата утвеждения курса 10/03/2014
 
Разработчик курса
, Inta Alksne
, Jānis Vītols

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1.Apinis P. Cilvēks - anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2005. ISBN 9984927903.
2.Ābele A. (2018) RaKa . Sporta psiholoģija: teorija un prakse, 344 lpp.ISBN 978-9984-46-377-3
3.Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. I un II daļa. Rīga: LSPA, 2002.
4.Pulev J., Milroy P. Running Anatomy. 2010. 200 p.
5.Trenera rokasgrāmata (2006.) Treneru tālākizglītības centrs, 312 lpp., ISBN 9984199258 6.Mc Leod I. Swimming anatomy. 2010. 193 p. 7. 7.Servell D., Watkin P., Murray G. Sport and Exercise Science. 2012. 376 p
Дополнительная литература
1.Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2009. 296 lpp. ISBN 9789984460178.
2.Ābele A. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata + CD (2015) Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, 240 lpp.,ISBN 9789934847929
3.Logina I. Muguras sāpes. Rīga: Nacionālais apgāds, 2006. 368 lpp. ISBN 9984262782
4. Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Rīga: Drukātava, 2006. 130 lpp. ISBN 9984798054.
5.American College of Sports medicine (ACSM’s). Guidelines for Exercises Testing and Prescription. 10 th Edition. 2017. 472 p.
6. Kluver W. Introduction to Exercise Science. American College of Sports medicine (ACSM’s). 2nd Edition. 2014. 496 p.
7.Peterson F. K., Provance G. P., Rodgers M., Romani W. Testing Muscles and Function with Posture and Pain. 2018. 560 p.
Периодика и другие источники информации
1.Sporta avīze. http://www.sportaavize.lv/
2.http://issuu.com/sporto.lv/docs/sports_nr2_2014 3. Veselība. ISSN 1407-804X
3.https://treneruizglitiba.lv/