Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Datoru uzbūve I
Kursa kods DatZ2055
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 26/09/2017
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., pētn. Aldis Pecka

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti apgūst datora uzbūvi, principus, pēc kuriem strādā dators, savstarpējo sadarbību starp datora elementiem, kā arī atsevišķu datora elektronisko elementu darbību un uzbūvi. Studenti iegūst teorētiskās zināšanas par sistēmplati, procesoru, atmiņu, kopni, barošanas bloku, BIOS, datora profilaksi, paplašinājuma kartēm, portiem, datora remontu un datora modernizāciju. Datora ārējās iekārtas (perifērijas iekārtas). Datora ievadierīces un izvadierīces Svarīgāko ārējo iekārtu uzbūve, to attīstība laika gaitā. Tehnoloģiskie principi, pēc kuriem strādā datora ārējās iekārtas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par datora tehnisko uzbūvi, datora elementu savstarpējo sadarbību un uzbūvi, kā arī ārējo iekārtu darbības principiem;
• prasmes remontēt datoru un datora ārējās iekārtas, samainīt novecojušus elementus, modernizēt datorus; • kompetence datoru tehnikas elementu izmantošana noteiktā datorā, pamatot datoru iegādi personiskām un komerciālajām vajadzībām, pamatot datora ārējo iekārtu iegādi, pamatot datoru elementu nomaiņu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Datora galvenās sastāvdaļas.
2 Sistēmplate.
3 Procesors.
4 Kopne.
5 Datora remonts.
6 Datora atmiņa.
7 Datora barošanas avots.
8 Datora profilakse.
9 BIOS.
10 Ārējās iekārtas.
11 Monitori.
12 Datorpele un tastatūra.
13 Diski.
14 Zibatmiņa.
15 Druka un skeneri. 16 Digitālais foto un elektroniskais papīrs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Mutiskajā eksāmenā jāatbild uz visiem 3 biļetes jautājumiem un papildus jautājums maksimālā vērtējuma ieguvei. Par pirmajiem jautājumiem var iegūt 9 balles par papildus jautājumu var iegūt ±1 balli.
Pamatliteratūra
1. Mueller S. Upgrading and Repairing PCs 21st Revised edition, 2015. 1162 lpp.
2. Rathbone A. Upgrading and Fixing Computers Do-it-Yorself For Dummies, 2010. 340 lpp. 3. Gookin D. Troubleshooting and maintaining Your PC All-in-One For Dummies, 2017. 456 lpp.
Papildliteratūra
1. Datora arhitektūra [tiešsaite] [skatīts 29.05.2017.]. Pieejams: http://www.karbosguide.com/books/pcarchitecture/start.htm
2. Datortermini [tiešsaite][skatīts 29.05.2017.]. Pieejams: http://termini.lza.lv 3. Computer [tiešsaite][skatīts 29.05.2017.]. Pieejams: http://www.tomshardware.com/
Piezīmes
Nozares teorētiskais pamatkurss ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un obligātais studiju kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne”.