Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pārtikas produktu nekaitīgums
Kursa kods PārZ6003
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas produktu kvalitātes
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Daina Kārkliņa
Dr. sc. ing., asoc. prof. Dace Kļava

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa ietvaros tiek apskatīti iespējamie pārtikas produktu piesārņojumi un tā ietekme uz patērētāja veselību. Studenti iegūst teorētiskas un praktiskas iemaņas piesārņojuma noteikšanai pārtikas produktos un to atspoguļojumu likumdošanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas un izpratne par pārtikas produktu mikrobioloģisko drošību, to bojāšanu izsaucošajiem mikroorganismiem.
Prasmes izvērtēt pārtikas produktu mikrobioloģisko piesārņojumu, atbilstoši standartametodēm. Kompetence izvēlēties atbilstošas metodes, lai analizētu pārtikas mikrobioloģisko drošību un iegūto rezultātu kompetenta izvērtēšana.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Pārtikas produktu piesārņojuma veidu raksturojums. Riska analīze.
2 Mikroorganismu attīstības noteicošie faktori.
3 Pārtikas produktu mikrobioloģiskais piesārņojums.
4 Pārtikas produktu mikrobioloģiskais piesārņojums.
5 Patogēno mikroorganismu raksturojums.
6 Patogēno mikroorganismu raksturojums.
7 Patogēno mikroorganismu noteikšanas metodes pārtikas produktos.
8 Patogēno mikroorganismu noteikšanas metodes pārtikas produktos.
9 Mikroskopiskās sēnes un to veidotie toksīni (aflotoksīni, patulīns, ergotisms u.c.) pārtikas produktos.
10 Mikroskopiskās sēnes un to veidotie toksīni (aflotoksīni, patulīns, ergotisms u.c.) pārtikas produktos.
11 Pārtikā esošās kaitīgās vielas un to iespējamā bīstamība cilvēkiem.
12 Pārtikas alerģija.
13 Veselībai kaitīgo vielu veidošanās izejvielu tehnoloģiskās apstrādes rezultātā.
14 Pārtikas apstarošana.
15 Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu reglamentējošie normatīvie akti. 16 Patstāvīgā darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursā semestra laikā studenti piedalās semināros, izstrādā un aizstāv patstāvīgo darbu un sekmīgi nokārto eksāmenu.
Pamatliteratūra
1. Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija : starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne" : mācību materiāls / Vizma Nikolajeva. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2007. 130 lpp. : il., tab. ; 30 cm. ISBN 9789984802510.
2. Wallace, Carol A. Food safety for the 21st century : managing HACCP and food safety throughout the global supply chain / Carol A. Wallace, William H. Sperber, Sara E. Mortimore. Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. xxiii, 328 lpp. : il., tab. ; 25 cm. ISBN 978 3. Schmidt, Ronald H. Food safety handbook / Ronald H. Schmidt and Gary E. Rodrick. Hoboken, New Jersey : Wiley Interscience, c2003. XIII, 850 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 0471210641.
Papildliteratūra
1. Food microbiology / editor Thomas J. Montville. Boca Raton, FL : CRC Press, 1987. 2 sēj. : il., tab., diagr., sh. ISBN 0849364744 (set). 2. Jay J.M. Modern food microbiology / M. J. Loessner,D. A. Golden. New York: Springer, c2005. 790 p. :il.; ISBN 0-387-23180-3.
Piezīmes
Izvēles studiju kurss Pārtikas tehnoloģijas fakultātes maģistratūras studiju programmā „Pārtikas zinātne”.