Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Miltu konditoreja
Kursa kods PārZ4046
Zinātnes nozare Pārtikas zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 4
Laboratorijas darbu stundu skaits 12
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., asoc. prof. Daiga Kunkulberga

Priekšzināšanas
Ķīmi2006, Organiskā ķīmija II
Ķīmi3002, Fizikālā un koloidālā ķīmija II
Ķīmi3005, Bioķīmija
PārZ3017, Pārtikas ķīmija II
Kursa anotācija
Iespēja iepazīties ar jaunākajām izejvielām miltu un konditorejas izstrādājumu ražošanā, to sastāvu un īpašībām. Apgūt izstrādājumu gatavošanas teorētiskos pamatus un praktiskās iemaņas, izprast konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģiskos procesus. Iegūt zināšanas par iespējamo defektu rašanās cēloņiem un novēršanas paņēmieniem, izstrādājumu ražošanas reglamentējošiem dokumentiem un iespējamo risku.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pārzina miltu konditorejas mīklu veidus, gatavošanas tehnoloģiju un izstrādājumu raksturojumu. – kontroldarbs.
Spēj pagatavot dažādu izstrādājumu mīklas, izcept un noformēt izstrādājumus, novērtēt kvalitāti. – laboratorijas darbi. Spēj izvērtēt informāciju par dažādiem konditorejas izstrādājumiem. – patstāvīgais darbs.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Higiēnas prasības pārtikas ražošanas uzņēmumos.
2 Rauga mīklas izstrādājumi, to pildījumi.
3 Rauga mīklu veidi, to gatavošana, izstrādājumu cepšana.
4 Kārtainās mīklas gatavošana un izstrādājumu raksturojums.
5 Rauga kārtainās mīklas. Praktiskie darbi.
6 Biskvīti, biskvīta masu putošanas paņēmieni, priekšrocības, trūkumi.
7 Sviesta biskvīti un olbaltuma masas izstrādājumi.
8 Plaucētās masas sagatavošana un izstrādājumi. Praktiskie darbi.
9 Taukos vārītie izstrādājumi.
10 Smilšu mīklas izstrādājumi, to raksturojums.
11 Smilšu mīklas veidi, gatavošanas īpatnības.
12 Seminārs.
13 Pildījumi un piedevas konditorejas izstrādājumu ražošanai.
14 Marcipāna masas un tās izstrādājumi.
15 Tortu un desertu gatavošana. 16 Pārbaudes tests.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi.
Jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem. Izpildīts patstāvīgais darbs.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studenti patstāvīgi apgūst zināšanas par dažādiem miltu konditorejas izstrādājumiem, to gatavošanu. Saskaņā ar pasniedzēja norādījumiem, sagatavo prezentāciju par patstāvīgā darba tēmu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu ir atbildēti pareizi.
Sekmīgi aizstāvēts patstāvīgais darbs. Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarba un patstāvīgā darba atzīmēm.
Pamatliteratūra
1.Segliņš V., Kunkulberga D. Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 272 lpp. 2.Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. ISBN 9789984766942 3.Gavriļenko E. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos: mācību līdzeklis studiju kursa apgūšanai. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. ISBN 9789984828138.
Papildliteratūra
1.Gisslen W. Professional Baking. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005. 701 p. 2.Figoni P. How Baking Works. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 400 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Gastromāns: žurnāls. Nr. 1 (1) 2003- Rīga: Baltijas mārketinga un reklāmas kompānija "Prospekts", 2003. ISSN 1691-1075. 2. Ievas Virtuve. Rīga: Žurnāls Santa ISSN 1691-5763. 3. Mūsmājas: labākais žurnāls mājai un ģimenei. Rīga: Dadzis. ISSN 1407-0995.
Piezīmes
Izvēles kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija”, akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas”, profesionālās bakalaura studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studentiem.