Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Cittautu virtuve
Kursa kods PārZ3056
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas procesi un iekārtas
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uztura katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Gita Krūmiņa-Zemture

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti noklausās lekciju ciklu par dažādu tautu nacionālajām virtuvēm, to raksturīgākajiem pārtikas produktiem, nacionālo ēdienu gatavošanas īpatnībām, tautu tradīcijām. Programmas ietvaros studenti izstrādā patstāvīgo darbu, kurā veic vienas nacionālās virtuves izpēti, un iegūst praktisku pieredzi dažādu tautu nacionālo ēdienu gatavošanā, izstrādājot laboratorijas darbus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas un izpratne par dažādu tautu uztura īpatnībām;
prasmes – integrēt iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā; prot interpretēt iegūtos rezultātus un formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus; kompetence – spēj organizēt savu darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību par savu lēmumu rezultātiem. Darbojas atbilstoši regulējošiem normatīvajiem dokumentiem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievadlekcija. Nacionālo virtuvju ietekmējošo faktoru analīze. Vienojošais un atšķirīgais dažādu tautu uzturā.
2 Pr.d. Dažādu tautu kopīgo un atšķirīgo iezīmju raksturojums.
3 Baltijas valstu un Ziemeļvalstu tautu uztura raksturojums.
4 Pr.d. Ziemeļvalstu tautu uztura īpatnības. Lab.d. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tautu raksturīgākie ēdieni.
5 Slāvu tautu uztura raksturojums un to ietekme uz pasaules kulināriju.
6 Pr.d. Slāvu tautu uztura īpatnības.
7 Kaukāza tautu nacionālas virtuves, to raksturīgākas iezīmes.
8 Pr.d. Kaukāza tautu uztura īpatnības. Lab.d. Slāvu un kaukāza tautu raksturīgākie ēdieni.
9 Vidusjūras tautu uzturs: spāņi, itāļi, grieķi, turki.
10 Pr.d. Vidusjūras tautu uztura īpatnības.
11 Eiropas tautu uztura īpatnības: angļu, šveiciešu, vāciešu, franču.
12 Pr.d. Amerikāņu, meksikāņu uztura īpatnības. Eiropas un vidusjūras tautu raksturīgākie ēdieni.
13 Āzijas tautu nacionālās virtuves: indieši, japāņi, taizemieši, korejieši, ķīnieši
14 Pr.d. Āzijas tautu ēšanas un ēdienu pasniegšanas tradīcijas.
15 Āfrikas tautu nacionālās virtuves, to raksturojums. 16 Pr.d. Uztura internacionalizēšanās. Lab.d. Āzijas reģiona tautu raksturīgākie ēdieni.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem, izstrādātam un aizstāvētam patstāvīgajam darbam, izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem.
Pamatliteratūra
1. Culinaria. Europaische Spezialitaten, Band 1. Germany, Konemann, 1995. 360 S.
2. Culinaria. Europaische Spezialitaten, Band 2. Germany, Konemann, 1996. 375 S.
3. Новоженов Ю.М., Сопина Л.Н Зарубежная кухня. Москва.: Высш. школа, 1990. 191 с. 4. Тойбнер Х., Вольтер А., Хофман Х. Мировая кухня. Словакия: Лик Пресс, cop. 1997. 317 с.
Papildliteratūra
1. Fondī, vokpanna un ugunspods. Rīga: Jāņa sēta, 2005. 109 lpp.
2. Hens R. Pasaules tautu kulinārija Meksika. Rīga: Jāņa sēta, 2004. 191 lpp. 3. Linde G., Knoblohs H. Labu apetīti. Rīga: Liesma, 1972. 316 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Garšīgs. Rīga: SIA ALI S.ISSN 1691-5615.
2. Приятного аппетита. Издательский дом Бурда. 3. Good Food / BBC Worldwide Limited. London: Media Centre 201. ISSN 0957/588X.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts PTF studiju programmu Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Pārtikas produktu tehnoloģija, Pārtikas zinības brīvās izvēles daļā pilna un nepilna laika studijās .