Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Meža selekcija
Kursa kods MežZP007
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti .5
ECTS kredītpunkti 0.75
Kopējais stundu skaits kursā 20
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., prof. (Emeritus) Andrejs Dreimanis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Mācību prakses laikā studenti nostiprina un papildina teorētiskās zināšanas studiju kursā Meža selekcija. Apgūst izcilo koku meklēšanu un novērtēšanu, iepazīstas ar vainagu veidošanu un čiekuru ražas novērtēšanu sēklu plantācijā. Papildina zināšanas Mežu pētīšanas stacijas mežos un selekcijas objektos.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs: Zināšanas un izpratne par meža selekcijas procesu, metodēm un praktisko pielietojumu; Prasmes meklēt izcilos kokus, tos uzmērīt un novērtēt; Kompetence sadarbībā ar darba vadītāju izstrādāt bakalaura darba metodiku un ievākt nepieciešamos datus.
Kursa saturs(kalendārs)
1 1.diena. Izcilo koku meklēšana, uzmērīšana, izcilā koka kartiņas aizpilde.
2 2.diena. Garozas priežu sēklu plantācijas ierīkošana un kopšana. Vainagu veidošana, čiekuru ražas novērtēšana. 3 3.diena. Iepazīšanās ar meža selekcijas objektiem Mežu pētīšanas stacijā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Aktīva prakses uzdevumu izpilde, praktisko iemaņu apguve un spēju apguve, atskaites sagatavošana.
Pamatliteratūra
1. Dreimanis A. Pazīmju iedzimšana un skaldīšanās pēcnācēju paaudzēs. Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2001. 14 lpp.
2. Dreimanis A. Izlase selekcijas darbā. Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2003. 9 lpp.
3. Dreimanis A. Kokaugu hibridizācija . Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2004. 15 lpp. 4. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga: Zvaigzne, 1991. 396 lpp.
Papildliteratūra
1. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 453 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Rakstu krājums: Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
Piezīmes
Mācību prakse iekļauta Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas obligātajā daļā.