Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Graudu kaltēšana un glabāšana
Kursa kods LauZ5022
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Lauksaimniecības inženierzinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā
Atbildīgā struktūrvienība Lauksaimniecības tehnikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Jānis Palabinskis

Kursa anotācija
Izvēles priekšmets TF, PTF, LF. Graudu masa, kas vienlaikus ir gan bioloģiski dzīvs objekts, higroskopisks un birstošs materiāls. Graudu kondicionēšanas paņēmieni. Graudu glabāšana: tehnoloģijas, režīmi. Kaltēšanas un glabāšanas tehnoloģiju un procesu kontroles aparatūru. Graudu slāņa aerodinamiskā pretestība. Enerģijas patēriņš 1 kg ūdens iznesei un tā lieluma noteicošie apstākļi.
Kursa plāns
1 Grauds kā dzīvs organisms.
2 Graudi kā birstošs materiāls
3 Ventilatora izmēģināšana
4 Gaisa plūsmu ātruma mērīšana graudu slānī
5 1. kontroldarbs
6 Graudu kaltēšana. Kaltēšanas paņēmieni.
7 Graudu aktīvā vēdināšana.
8 Graudu kaltēšana nekustīgā slānī
9 Kaltēšanas procesa vadības automāti
10 2. kontroldarbs
11 Graudu kaltēšanas enerģētika.
12 Graudu transportieri.
13 Gaisa uzsildes saules kolektori
14 Materiāla kustība pa svārstošu plakni
15 3. kontroldarbs 16 Eksāmens
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Trīs kontroldarbi kuros studentam rakstiski jāatbild uz 10 jautājumiem par apgūto vielu. Ja kontroldarbs novērtēts ar atzīmi "5" vai mazāku, tas jāraksta atkārtoti. Eksāmens / ieskaite rakstisks, īsas atbildes uz desmit izlozētiem jautājumiem. Diskusija.
Pamatliteratūra
1. P. Zariņš, V. Šamarins. Lauksaimniecības ražojumu uzglabāšana un pārstrāde. – Rīga Zvaigzne, 1988. – 199., il.
2. E. Bērziņš. Graudu kondicionāšana. – Rīga Liesma, 1974. – 121,; il. 3. А.С.Гинзбург. Основы теории и техники сушки пищевых продуктовю – М.: Пищевая промышленностью 1973. 527 с.
Papildliteratūra
1. Donald B. Brooker, Fred W. Baakker-Arkema, Carl W. Hall. Drying and Storage of Grains and Oilseeds. – New York, 1992.,450 2. CIGR handbook of agricultural engineering. – 1999. – Vol.3: Plant production engineering. – 1999. – 632 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agro Tops / Lauksaimniecības mēnešraksts: Rīga 2. Landtechnik / Fachzeitschrift fŅr Agrartechnik und ländliches Bauen.: Darmstadt
Piezīmes
Izvēles priekšmets Tehniskās fakultātes akadēmiskajai studiju programmu apakšprogrammām “Lauksaimnie-cības tehnika” , “Pārtikas rūpniecības iekārtas”, "Lauksaimniecības enerģētika" , Lauksaimniecības fakultātes un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pamatstudiju studentiem rudens semestrī.