Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ģeoloģija un augsnes zinātne II
Kursa kods LauZ2053
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 10/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. agr., prof. (Emeritus) Aldis Kārkliņš

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Augsnes veidošanās procesa vispārējā shēma un augsnes veidošanās faktori. Augsnes profila veidošanās. Augsnes morfoloģiskās pazīmes. Augsnes minerālā un organiskā daļa. Humusa veidošanās, sastāvs, uzbūve un īpašības. Augsnes ķīmiskais sastāvs. Augsnes koloīdi. Augsnes vielu saistīšanas spēja, reakcija, buferspēja. Augsnes šķīdums. Augsnes vispārējās fizikālās, fizikālimehāniskās, hidrofizikālās, aerofizikālās un termofizikālās īpašības. Augsnes ģenēze un klasifikācija. Latvijas augsnes. Augsnes degradācija un iekultivēšana. Augsnes kartēšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Tiek sniegtas zināšanas par augsni tās izcelšanos, veidošanos, attīstību, īpašībām, klasifikāciju, ekoloģiskām funkcijām. Studiju kursa apguves mērķis ir iepazīt augsni, lai racionāli izmantotu un aizsargātu to kā svarīgu un neaizstājamu ekosistēmas sastāvdaļu, dabisko un cilvēka veidoto ainavu pamatni. Izstrādā iemaņas patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādos ar augsnes tematiku saistītajos jautājumos, spējā sniegt konsultācijas nespeciālistiem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Augsnes veidošanās.
2 Augsnes veidošanās faktori.
3 Augsnes sastāvs. Augsnes organiskā viela.
4 Augsnes ķīmiskais sastāvs.
5 Augsnes koloidālās īpašības.
6 Augsnes struktūra.
7 Augsnes vispārējās fizikālās un fizikāli - mehāniskās īpašības.
8 Augsnes hidrofizikālās īpašības un ūdens režīms.
9 Augsnes termofizikālās un aerofizikālās īpašibas.
10 Augsnes ģenēze un evolūcija.
11 Augsnes klasifikācija.
12 Latvijas augsnes. Automorfās augsnes.
13 Pushidromorfās augsnes.
14 Hidromorfās augsnes.
15 Augsnes degradācija. 16 Augšņu kartēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pārbaudījuma veids eksāmens. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 3 kontroldarbiem, ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem. Akumulējoša eksāmena atzīmes saņemšanai kontroldarbu vērtējumu summai jābūt lielākai par 18 punktiem (ja zemāks – rakstisks pārbaudījums visas programmas ievaros).
Obligātā literatūra
1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
3. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp. 4. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
Papildliteratūra
1. Stinkule A., Kļaviņš M. Ģeoķīmijas pamati. Rīga: LU, 2000. 255 lpp.
2. Encyclopedia of Soils in the Environment. Ed. in chief D. Hillel. Amsterdam ... [etc.]: Elsevier Academic Press, 2005. Vol. I: 548 p.; vol. II: 542 p., vol. III: 570 p., vol. IV: 459 p. 3. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Zinātniskie žurnāli.
2. Populārzinātniski žurnāli 3. INTERNET resursi.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Vide un ūdenssaimniecība.