Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ainavu menedžments
Kursa kods Arhi4009
Zinātnes nozare Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
 
Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju priekšmeta mērķis ir dot zināšanas par ilgtspējīgas ainavas veidošanu un apsaimniekošanu, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu un papildināšanu lauku un pilsētu ainavā. Studenti apgūst apdzīvotu teritoriju ainavu - parku, aizsargstādījumu, pilsētu un pilsētciematu mežu apsaimniekošanu, iepazīstas ar ainavu apsaimniekošanas administratīvo un finansiālo struktūru.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ainavas pastāvēšanas nosacījumi: ilgtspējīga attīstība, bioloģiskā daudzveidība. 3 lekc., 3 prakt.d.
2 Lauksaimniecības problēmas un to ietekme uz ainavu. Valsts politika lauksaimniecībā. 3 lekc., 3 prakt.d.
3 Meža nozīme un mežsaimniecības ietekme uz ainavu. Meža izmantošanas politika. 3 lekc., 3 prakt.d.
4 Vides aizsardzības politika un ainava. 3 lekc., 3 prakt.d.
5 Pilsētas parku un apstādījumu apsaimniekošana. 3 lekc., 3 prakt.d.
6 Sabiedrības iesistīšana ainavu veidošanā un apsaimniekošanā. 3 lekc., 3 prakt.d. 7 Tematiska ekskursija 8 st. Literatūras seminārs 4 st.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pie eksāmena kārtošanas tiek pielaisti studenti, kas piedalījušies literatūras studiju seminārā un izpildījuši praktiskos darbus.
Pamatliteratūra
1. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000). VARAM. Rīga, 91 lpp.
2. Melluma A., Leinerte M. (1992) Ainava un cilvēks. Rīga, 171 lpp.
3. Dabas aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000). VARAM. Rīga, 59 lpp. 4. Priedītis N. (1999) Latvijas Mežs: daba un daudzveidība. WWF. Rīga, 205 lpp.
Papildliteratūra
1. Griķis A. (1995) Apstādījumu ierīkošana un kopšana. Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums.
2. Lauksaimniecības nozares attīstība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000).VARAM. Rīga, 91 lpp.
3. Bells S., Nikodemuss O. (2000) Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga, 75 lpp. 4. Vides iazsardzības politikas plāns (1995).VARAM . Rīga
Periodika un citi informācijas avoti
1. Vide un laiks
Piezīmes
Priekšmets iekļauts Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju programmas ar integrēto bakalauru obligātajā B daļā 8 semestrī.